کرامات الاولیا

شفای بیمار سرطانی با آب زمزم و تربت سیدالشهدا علیه السلام