کمک عراقی ها به سیل زدگان

مجریان نقشه ترامپ در داخل / پیوند کاسبان تحریم با کاسبان سیل