تفسير علامه : خانواده / به اهتمام مهدي امين؛ با نظارت محمد بيستوني.