سوال

سؤالي که مطرح است اين است که به نظر جنابعالى، نخستين گام در باب خودسازي و اخلاق عملي که بتواند سنگ بناي استواري براي حرکت معنوي جوانان به حساب آيد و هر چه بيشتر و بهتر راه را براي سالک اين طريق هموار سازد چيست؟ در اين زمينه چه توصيه هايي را ارائه مي فرماييد؟

Share