تقليد از پدر

به دنيا آمدم عمرى بسر بردم نفهميدم
سفر کردم زيان را بيشتر کردم نفهميدم
گنه را سيم و زر دادم ، خريدم از گنهکاران
ثواب مفت را از کف به در کردم نفهميدم
پدر بفروخت جنت را به گندم، من به جو دادم
تجارت بين که تقليد از پدر کردم نفهميدم

Share