جلسه اوّل / امام خميني«رضوان الله تعالي عليه»؛ شخصيتي اشراقي و نظام ساز

جلسه اوّل

امام خميني«رضوان  الله   تعالي  عليه»؛ شخصيتي اشراقي و نظام ساز

بسم الله الرحمن  الرحيم

عنوان بحثي که بنا است خدمتتان عرض کنم  «سلوک ذيل شخصيت امام خميني«رضوان الله  تعالي عليه»» است؛ در اين عنوان اعتقادي نهفته است مبني بر اين که شخصيت امام«رضوان الله  تعالي عليه» يک انديشه ي منسجمي است که اگر آن را به همديگر متذکر شويم و در آن عالَم وارد گرديم، به شعور لازم جهت هماهنگي تاريخي امروزمان دست مي يابيم و در آن فضا سلوک اسلامي خود را به نحو همه جانبه ادامه مي دهيم. همان طور که وقتي شاهنامه را مطالعه مي کنيد متوجه مي شويد عظمت شاهنامه تنها به شاعربودن مرحوم فردوسي نيست بلکه به خاطر فکر و انديشه ي هماهنگي است که در شاهنامه وجود دارد و فردوسي آن انديشه  را در آن داستان ها دنبال مي کند و لايه هاي متفاوت آن فکر را در حادثه ها به صورت شعر اظهار مي دارد. همان طور که مولوي در مثنوي با مثال هاي متعدد يک انديشه را دنبال مي کند. در رابطه با شخصيت حضرت امام«رضوان الله  تعالي عليه» نيز قضيه از همين قرار است که در حرکات و گفتار و آثار علمي  ايشان فکر و انديشه اي نهفته است که همه  براي بروز آن فکر و انديشه است. همين فکر و انديشه  است که شخصيت امام را تشکيل مي دهد و روح و روان ما، ما را به سوي آن شخصيت دعوت مي کند تا عالَم خود را در هماهنگي با او شکل دهيم. با اين که معتقدم شماها متوجه اهميت شخصيت تاريخي امام هستيد و او را به عنوان يک حقيقت زنده در تاريخ و روح بزرگ زمان ما مي دانيد، سعي دارم در ادامه ي بحث با نظر به حيات باطني حضرت امام«رضوان الله عليه» ضرورت ورود به عالَم ايشان را متذکر شوم.

Share