جلسه دوم / امام خميني«رضوان الله عليه» عقل قدسي تاريخ معاصر

جلسه دوم

امام خميني«رضوان الله عليه» عقل قدسي تاريخ معاصر

بسم الله الرحمن  الرحيم

در جلسه ي قبل تا حدّي روشن شد تفكر وقتي تفكر است كه مبنا داشته باشد و هركس به اندازه اي كه مبنايش ثابت و حقيقي باشد به همان اندازه تفكر مي كند. کسي که اهل فكر نيست مبنا ندارد، و امروز از چيزي خوشش مي آيد و به آن گرايش دارد، فردا از همان چيز گريزان است. با توجه به اين مقدمه مي توان گفت: تنها جامعه اي فكر مي كند، كه مبادي داشته باشد و هرچه اين مبادي صحيح تر باشد فكر در آن جامعه بهتر ظهور دارد و افراد آن جامعه در ارتباطاتشان کمتر گرفتار وَهم مي شوند و به همان اندازه به وحدت حقيقي مي رسند.

Share