ضیاءالصالحین مبانی معرفتی مهدویت | ضیاءالصالحین

مبانی معرفتی مهدویت

مبانی معرفتی مهدویت

نویسنده: اصغر طاهرزاده
تاریخ انتشار: شنبه ۸ آذر ۹۳
دسته بندی: نبی، امام، امام زمان(عج)، مهدویت، معارف دینی، انسان شناسی (معرفت نفس)،

فهرست مطالب

مقدمه ناشر. 11

امام زمان قلب عالم هستی... 15

امام زمان(عج) یك حقیقت معنوی.. 18

شناخت امام، شناخت یك حقیقت.. 19

امام واسطة فیض بین خدا و مخلوقات.. 20

امامِ غایب و نه مخفی.. 23

معنی«واسطة فیض بودن». 24

فرق «حضور» با «ظهور». 25

غایبِ حاضر 28

امام(ع) حاكم بر تن خود هستند. 29

مبنا و چگونگی رؤیت امام(ع) 31

امام عین انسانیت است.. 32

امام زمان یا قلب كلّ. 35

اوغایب نیست، ما غایبیم. 43

نحوه حضور حضرت حجت در هستی... 45

مبانی نظری امامت.. 49

امام یا اَصْلُ الانسان. 51

«انسانیت»؛ واقعیتی غیر محسوس... 53

انسانیت از مقولة وجود است.. 55

انسانیت؛ حقیقت یا اعتبار؟. 57

مقامات انسانی.. 61

معنی «كَوْنِ جامع» بودن انسان. 64

توسّل به ولایت ائمه(ع) یا طریقة ارتباط با غیب عالم. 65

چگونگی رابطة امام زمان(عج) با عالم. 68

نحوة رؤیت حضرت(ع) 69

حضرت(ع) بدن خود را ایجاد می كنند. 73

ختم نبوت و ختم ولایت.. 74

بركات توجه به امام زمان(عج) 76

یقین؛ مقدمة تحقّق و ایجاد. 78

بركات ارتباط قلبی با امام زمان(عج) 81

نحوه ظهور حضرت حجت... 85

موجود بودنِ موعود. 88

غایتِ مفقود، محال است.. 89

شیعه، هر روز با امام زمانش ارتباط دارد. 93

نحوة تحقق ظهور 94

امام(ع) چگونه می آیند؟. 96

ظهور؛ مثل ارتباط با خدا 100

عوامل رفع حجاب.. 102

دو نوع دینداری در زمان غیبت.. 103

شكستن شیشة عمر دیو جهانِ امروز 104

صورت خدایی آینده جهان. 106

باید فراتر از عصر فكر كرد. 108

ما در كجای تاریخ ایستاده ایم؟. 109

عالَم امام زمان(عج) یا اوضاع عالم، پس از ظهور 110

خدا همه كارة جامعه می شود. 113

چون نبودی فانی اندر پیش من؟. 113

انتظارِ منطقی، راه گشا است.. 116

چراغ های هدایت درآخرالزمان. 118

مقام و تأثیر حضرت حجت... 121

محرومیت بزرگ و پیشگیری از خطر 128

در هر شرایط باید دیندار بود. 129

امام، مظهر ولایت تشریعی و تكوینی خداوند. 130

انسانیت، یك حقیقت وجودی است.. 132

هیچ عمل خیری بدون امام پذیرفته نیست.. 133

ملاك انسانیت.. 135

امام؛ مغز عالَم هستی است.. 137

امام؛ قلب عالَم هستی است.. 138

كمال انسانی در همة ابعاد. 140

بصیرت حقیقی.. 142

امام زمان(عج) حامل جمیع اسماء الهی است.. 144

امام زمان(عج) عامل بقاء عالم. 147

نقش واسطة فیض بودن امام زمان(عج) 150

جدایی جبهة حق از باطل، كمال زندگی زمینی.. 151

امید به آینده روشن جهان، امید به واقعیتی مسلّم. 152

انتظار، عامل امید و پایداری.. 153

خطر غفلت از ایده آل های دینی.. 156

خداوند زندگی دیگری را برای ما اراده كرده است.. 157

تغییر مبادی میل. 159

سالكان مسلّح. 159

امـام زمـان، مرشدِ حقیقی سالکان راستین.. 163

عهد با امام زمان(عج) 167

تصور صحیح از مقام امام(ع) 168

تفاوت مَجْلا با مشهد. 169

نظر به امام معصوم، عامل نجات از پوچی .. 171

حقیقت آدمیت، ظرف تجلّی همة اسماء الهی.. 171

شرط قبول ارشاد از امام(ع) 174

معنی مقام خلیفة اعظم حق.. 175

تصوری قابل قبول از مقام امام. 177

امام(ع)، مسیر هدایت انسانی.. 179

معنی رؤیت مقام حضرت(ع) 180

شهود جمالِ وجه الله... 182

نحوه های متفاوت رؤیت حضرت(ع) 184

بركات ظهور اجتماعی حضرت(ع) 186

شفاعت امام زمان(عج) 187

رضایت امام(ع) لطف خداست.. 190

مقدمه ناشر

باسمه تعالی

وجود مقدس حضرت حجت(عج) آن چنان پر رمز و راز است كه هرگز نمی توان در شناخت او به یك منظر بسنده كرد، هزاران نگاه نیاز است تا شمه ای از آن حقیقتِ «واسطة فیض بین ارض و سماء» را بتوان نگریست و به مقام افتخارآمیز شناخت حجت خدا وارد گشت و امیدوار مژدة آن ذوات مقدس بود كه برای عارفانِ به حقشان، بركات زیادی را قائل اند.

در سلسله بحث های استادطاهرزاده درباره حضرت حجت(ع) تلاش شده تا آن جا كه ممكن است در این وادی تلاش شود و خواننده تا حدّی به عظمت چنین وجودی در هستی پی ببرد و سعی كند در راستای شناخت امام زمان(عج) نهایت تلاش را بنماید و با اطلاعات سطحی موضوع شناخت امام(ع) را تقلیل ندهد،دراین كتاب تا آن جاكه ممكن بوده تلاش شده از خلال نصوص و روایات و با تبیین مبانی كلامی و عرفانی آن ها، پیام روایات روشن شود.

در این كتاب كه اولین كتاب از سلسله بحث های استاد دررابطه بامباحث مهدویت است مباحث زیر را خدمتتان عرضه می داریم:

1- امام زمان(عج)، قلب عالَم هستی؛ در این بحث سعی شده خوانندة محترم تصور صحیحی از وجود مقام آن حضرت(ع) در هستی، به دست آورد.

2- نحوة حضور حضرت حجت(عج) در هستی؛ در این بحث خوانندة محترم متوجه دلایل عقلی وجود حضرت حجت(ع) و نحوة حضور آن حضرت در هستی می شود.

3- نحوة ظهور حضرت حجت(ع)؛ در این بحث علاوه بر توجه به دلیلی عقلی دیگر بر وجود حضرت حجت(ع) به معنی ظهور توجه شده است.

4- مقام و تأثیر حضرت حجت(ع)؛ در این بحث نقش و حضور فعّال حضرت در زمان غیبت مورد بررسی قرار گرفته است.

5- امام زمان(عج)، مرشدِ سالكان حقیقی؛ در این بحث مقام وِلایی حضرت مدّ نظر قرار گرفته و این كه شناخت امام(ع) خودبه خود یك نحوه سلوك و سیر به سوی حقایق عالمِ غیب را به همراه دارد.

امید است توانسته باشیم در شناخت وجود مقدسی كه مقصد انبیاء و اولیاء بوده است گامی برداشته باشیم و بدانیم وقتی به ما دستور شناخت آن مقام داده شده است پس در راستای شناخت صحیح آن حضرت باید نهایت تلاش را انجام داد، چراكه اگر تصور ما صحیح شد، مسلم مسئله را تصدیق خواهیم كرد، آن هم به همان صورتی كه واقع است.

نكته ای كه توجه به آن در طول مباحث مطرح شده در این كتاب، لازم است مدّ نظر قرار گیرد دقت به نكاتی است كه به ظاهر در مباحث مختلف تكرار شده است، در حالی كه اگر با دقت، آن موضوعِ به ظاهر تكراری را مدّ نظر قرار دهید، آن موضوع، مقدمه قرار گرفته تا نتیجة جدیدی به مبحث قبلی اضافه شود.

 

Share