افزودن دیدگاه جدید

به پیش بسمت قدرتمند شدن سینمای ایران همراه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باعزت ایمان وغرو ملی ووطن پرستی ومحورشدن‌‌‌ نیروهای مخلص ‌.