افزودن دیدگاه جدید

انشاءالله با پایان عمر این دولت خبیث ادامه خواهد داشت