ضیاءالصالحین آغاز صدارت امیرکبیر صدراعظم با کفایت ناصرالدین شاه قاجار(1264 هجری قمری) | ضیاءالصالحین

آغاز صدارت امیرکبیر صدراعظم با کفایت ناصرالدین شاه قاجار(1264 هجری قمری)

21 ذی القعده
امیر کبیر,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

پس از مرگ محمدشاه قاجار، پسرش ناصرالدین میرزا که شانزده سال داشت به پادشاهی رسید. وی پس از آن که در تبریز بر تخت نشست، میزا تقی خان امیرنظام را با لشکری آراسته به تهران فرستاد و خود در 21 ذی قعده به تهران رسید. ناصرالدین میرزا، پیش از ورود به تهران، امیر نظام را به لقب اتابک اعظم ملقب کرد و او رابه صدر اعظمی خویش برگزید. بعدها صدر اعظم ناصرالدین شاه توسط سلطان قاجار ملقب به امیر کبیر گردید.

 

Share