نوحه باز این چه شورش است بچه های آباده (کلیپ، صوت، متن)

لیست
  • فیلم | نوحه باز این چه شورش است بچه های آباده - کیفیت ۳۶۰
  • فیلم | نوحه باز این چه شورش است بچه های آباده - کیفیت ۷۲۰
  • کلیپ | نوحه باز این چه شورش است بچه های آباده
نوحه باز این چه شورش است که در خلق عالم است با صدا و اجرای گروه سرود بچه های آباده و شعر معروف محتشم کاشانی

نوحه باز این چه شورش است بچه های آباده (کلیپ، صوت، متن)

نوحه باز این چه شورش است که در خلق عالم است با صدا و اجرای گروه سرود بچه های آباده و شعر معروف محتشم کاشانی

نوحه باز این چه شورش است بچه های آباده (کلیپ، صوت، متن)

متن نوحه باز این چه شورش است بچه های آباده

باز این چه شورش است؛ که در خلقِ عالم است؟
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است؟
سرهای قدسیان؛ همه بر زانوی غم است
گویا عزای اشرفِ اولادِ آدم است
زینب به سر زنان؛ بهر چه میدود؟
با ناله و فغان؛ سوی که میدود؟
او را چه میشود؟
نامِ که میبرد؟
میرود کنارِ نورِ دو عینش؛ حسینش
میرود ببیند نعشِ حسینش، حسینش…
دم به دم میزند فریاد؛ وای حسینم

وای حسینم! وای حسینم! وای حسینم!
باز این چه شورش است؛ که در خلقِ عالم است؟
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است؟
این کشته ی فتاده به هامون؛ حسین توست
وین صید دست و پا زده در خون؛ حسین توست
این ماهیِ فتاده به دریای خون؛ که هست؟
زخمِ ستاره بر تنش افزون؛ حسین توست
باز این چه شورش است؛ که در خلقِ عالم است؟
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است؟

Share