نرم افزار/ نیایش امام حسین(علیه السلام) در روز عرفه

نیایش امام حسین(علیه السلام) در روز عرفه

نیایش امام حسین(علیه السلام) در روز عرفه 
مشخصات کتاب:
نوع: مقاله
پدیدآور: رهبران یزدی، ماشاء الله
عنوان و شرح مسئولیت: نیایش امام حسین(علیه السلام) در روز عرفه [منبع الکترونیکی] / ماشاءالله رهبران یزدی
توصیف ظاهری: 1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML؛ داده های الکترونیکی (6 بایگانی: 46.6KB)
موضوع: دعا
روز عرفه
مناجات
حسین بن علی(علیهما السلام)، امام سوم
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه ؛ زمان دعا؛ دعای دسته جمعی و گروهی ؛ دعا با حال خشوع و تذلل ؛ مکان دعا؛ اشاره به توحید و صفات باری تعالی ؛ شهادت به ربوبیت و مراتب خلقت ؛ هدایت از آن خداست ؛ شناخت خویش و مراتب رحم ؛ اشاره به الطاف خداوند پس از تولد؛ اشاره به اکمال فطرت و اتمام نعمت ؛ اشاره به الهام معرفت از طرف حق و اتمام حجت ؛ واجب کردن طاعت بر بنده ؛ اشاره به نعمت های ظاهری ؛ واکنش خداوند به اعمال بنده ؛ خدا را به بزرگی یاد کردن ؛ شهادت به ایمان حقیقی ؛ برشمردن نعمت های بدنی و لطایف آن ؛ ناتوانی در بجا آوردن شکر نعمت ؛ استدلال به آیات الهی بر بیکران بودن نعمت ها؛ شهادت به وحدانیت خدا با تمسک به آیات قرآن ؛ درخواست های والای روحی ؛ حمد و سپاس به جهت تربیتهای خدایی ؛ احتیاجات و درخواست های تربیتی از خدا؛ شکایت ها؛ درخواست راحتی هنگام مرگ ؛ خدای را به اسامی مختلف خواندن ؛ اشاره به روز قیامت و منزل قبر؛ اقرار به خدا و پیامبران و کتب آنان و ملائکه مقربان ؛ تو پناهگاه منی ؛ اشاره به رفعت شأن خدا؛ اشاره به علم خدا؛ اشاره به لطف الهی به پیامبران: (حضرت یوسف)؛ لطف خدا به حضرت ایوب ؛ لطف خدا به حضرت ابراهیم ؛ لطف الهی به حضرت زکریا؛ لطف الهی به حضرت یونس ؛ لطف الهی به حضرت موسی و بنی اسرائیل ؛ اشاره به نعمت باد؛ اشاره به لطف حق نسبت به گناهکاران ؛ برشمردن نام و صفات خداوند؛ برآورنده نیازها؛ اشاره به نعمت ها و الطاف الهی خویش ؛ اعتراف به گناهان ؛ اعتراف به نافرمانی در مقابل اوامر الهی ؛ تسبیح و تهلیل ؛ ثنای خداوند؛ درخواست اتمام نعمت ؛ برطرف کننده سختی ها و مشکلات و عطا کننده خیرات ؛ درود بر پیامبر و درخواست بهترین عطاها؛ گسترش رحمت خداوند؛ گسترش علم و قدرت و رأفت خدا؛ توسل به پیامبر نزد خدا؛ دعای رستگاری ؛ دعا برای قبولی حج ؛ درخواست های شب عید؛ پایان دعا

Share