نرم افزار/ عرفه و عرفات

موضوع: 
عرفه و عرفات

عرفه و عرفات
مشخصات کتاب:
سرشناسه : اسلامی کاشانی، سیدعباس، 1335 -
عنوان و نام پدیدآور : عرفه و عرفات/ سیدعباس اسلامی کاشانی.
مشخصات نشر : تهران: مشعر، 1391.
مشخصات ظاهری : 139 ص.
شابک : 978-964-540-389-6
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : دعای روز عرفه
موضوع : وقوف در عرفات
رده بندی کنگره : BP270 /ع40422الف5 1391
رده بندی دیویی : 297/774
شماره کتابشناسی ملی : 2770887
ص:1
عناوین اصلی کتاب شامل:
دیباچه؛ مقدمه؛ بخش اول: عرفه روز نیایش؛ بخش دوم: عرفات سرزمین عشق؛ کتابنامه

Share