صوت / اراده، جبر و اختیار (5) - استاد علی پور مرندی

◼️ پنجمین جلسه  بحث استاد معظم حاج حسین علی پور با موضوع :
⚫️ اراده ، جبر و اختیار 
​◼️ در جمع اساتید دانشگاههای تبریز

Share