پوستر/ زنده نگه داشتن حماسه حسینی، زنده نگه دارنده مفهوم حق و آزادگی در تاریخ است

زنده نگه داشتن حماسه حسینی

نهضت اربعین، احیاگر نهضت عاشورا

زنده نگه داشتن حماسه حسینی، زنده نگه دارنده مفهوم حق و آزادگی در تاریخ است

Share