ضیاءالصالحین روز جهانی ریشه کنی و مبارزه با فقر | ضیاءالصالحین

روز جهانی ریشه کنی و مبارزه با فقر

17 اکتبر
ریشه کنی فقر,مبارزه با فقر,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

بدون تردید فقر اقتصادی و نابرابری های اقتصادی از زمره مهم ترین معضلات جامعه بشری است که از جایگاه ویژه ای در بین دیگر مسائل اجتماعی برخوردار است. فقر اقتصادی از بنیادی ترین مشکلات و ناهنجارترین دردهای زندگی انسان است که با وجود پیشرفت و توسعه گسترده در جوامع بشری، میزان آن نه تنها کاسته نشده بلکه بر طبق آمارهای موجود در حال افزایش است. بخش مهمی از فقر اقتصادی در جهان معلول ظلم و بهره کشی و استعمار است. از میان بیش از180کشور جهان حدود 25 کشور دارای بالاترین درآمد هستند. ایران در زمره کشورهای با درآمد متوسط به بالا قرار می گیرد. اما به رغم داشتن درآمد سرانه متوسط به بالا و همچنین اقدامات صورت گرفته در زمینه فقر زدایی و مبارزه با فقر اقتصادی ، بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت ما زیر خط فقر مطلق و بیش از 30 میلیون نفر آنها زیر خط فقر نسبی به سر می برند.
17 اکتبر در سال ۱۹۹۲ میلادی، در سازمان ملل متحد به نام روز جهانی ریشه کنی فقر ثبت شد.

 

 

Share