ضیاءالصالحین آلبوم تصاویر ویژه روز مقاومت و پیروزی | ضیاءالصالحین

آلبوم تصاویر ویژه روز مقاومت و پیروزی

موضوع: 
خرمشهر یا خونین شهر
فتح خرمشهر به روایت صیاد شیرازی
امير سرتيپ خلبان محمد اسماعيل پيروان
روز مقاومت و پیروزی
مکالمه تاریخی بی سیم شهید کاظمی‌ با سردار رشید در زمان فتح خرمشهر ۳ خرداد ۶۱
روز مقاومت و پیروزی
روز مقاومت و پیروزی

آلبوم تصاویر ویژه روز مقاومت و پیروزی

Share