ضیاءالصالحین فیلم/ 11. سازمان رزم عمليات؛ همکاری صميمانه سپاه و ارتش | ضیاءالصالحین

فیلم/ 11. سازمان رزم عمليات؛ همکاری صميمانه سپاه و ارتش

لیست

11. سازمان رزم عمليات؛ همکاری صميمانه سپاه و ارتش
• زمان : 4:39
مستند « از خونین شهر تا خرمشهر» پیرامون عملیات بیت المقدس؛ قسمت دوم

Share