ضیاءالصالحین عکس نوشت/ کار باید تشکیلاتی باشد - فصل اول - قسمت سوم | ضیاءالصالحین

عکس نوشت/ کار باید تشکیلاتی باشد - فصل اول - قسمت سوم

موضوع: 
هیچ کاری بدون تشکیلات نمی شود

کار باید تشکیلاتی باشد
هیچ کاری بدون تشکیلات نمی شود...

کار باید سازمانی باشد، اما این نظم سازمانی نباید منجر به حذف هویت شود.(اسلامیت)
---------------------
منبع: تحلیل نامه

نکته: برای دانلود و دیدن تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

Share