نرم افزار/ جامعه شناسی شهادت طلبی و انگیزه های شهیدان

موضوع: 
جامعه شناسی شهادت طلبی و انگیزه های شهیدان

جامعه شناسی شهادت طلبی و انگیزه های شهیدان
مشخصات کتاب:
سرشناسه: شاعری، محمدحسین، - 1345
عنوان و نام پدیدآور: جامعه شناسی شهادت طلبی و انگیزه های شهیدان/ تالیف محمدحسین شاعری
مشخصات نشر: تهران: بنیاد شهید انقلاب اسلامی، معاونت پژوهش و تبلیغات، نشر شاهد، 1381.
مشخصات ظاهری: [5]، 178 ص.نمودار
شابک: 964-7691-59-98000ریال؛ 964-7691-59-98000ریال
وضعیت فهرست نویسی: فهرستنویسی قبلی
یادداشت: کتابنامه: ص. 178 - 176؛ همچنین به صورت زیرنویس
موضوع: شهادت
موضوع: شهیدان
موضوع: شهادت -- جنبه های قرآنی
موضوع: شهادت -- جنبه های روانشناسی
موضوع: شهادت -- جنبه های جامعه شناختی
شناسه افزوده: بنیاد شهید انقلاب اسلامی. نشر شاهد
رده بندی کنگره: BP196/55/ش 2ج 2
رده بندی دیویی: 297/377
شماره کتابشناسی ملی: م 81-46516
عناوین اصلی کتاب شامل:
پیشگفتار؛ مقدمه؛ بررسی مفهوم شهادت و شهادت طلبی؛ تاریخچه و انگیزه های شهادت طلبی در ادیان و فرهنگها؛ شهادت طلبی از دیدگاه جامعه شناسی؛ شهادت طلبی از دیدگاه روانشناسی اجتماعی؛ شهادت طلبی در قرآن و سنت؛ شهادت طلبی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان؛ ارتباط شهادت طلبی با برخی از مفاهیم؛ نظریه همبستگی معنوی؛ بررسی انگیزه های شهادت طلبی شهیدان دفاع مقدس در یک نمونه آماری؛ پاورقی

Share