ضیاءالصالحین عکس نوشت/ احکام روزه مستحبی مسافر | ضیاءالصالحین

عکس نوشت/ احکام روزه مستحبی مسافر

موضوع: 
روزه مستحبی

 سوال: آیا مسافر می‌ تواند روزه مستحبی‌ بگیرد؟
پاسخ: خیر، گرفتن روزه مستحبی‌ در سفر جایز نیست؛ مگر در مدینه طیبه که برای‌ بر آورده شدن حاجت،می‌ تواند سه روز، روزه مستحبی‌ بگیرد و لازم است روز چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه را اختیار کند.

منبع: نرم افزار مجموعه استفتائات مقام معظم رهبری،استفتائات جدید،بخش روزه.

Share