عکس نوشت/ صدقه

صدقه

امام علی (علیه السلام) فرمودند: 
إستَنزلوا الرزَّقَ بِالصَّدَقَهِ، وَ مَن اَیقَنَ بِالخَلَفِ جادَ بِالعَطیّهِ؛ 
روزی را با صدقه دادن فرود آورید. هر کس یقین به جایگزین داشته باشد، در بخشش سخاوتمند می شود.(نهج البلاغه، حکمت 132)

شرح حدیث:
از وعده های الهی است که «صدقه» و انفاق، موجب افزایش روزی می شود و خداوند پاداش آنچه را در راه او داده شده است، چند برابر می دهد. 
آنچه داریم از خداست. همو از ما خواسته است که به نیازمندان هم رسیدگی کنیم و با انفاق و صدقه و خیرات و احسان، رحمت او را فراهم آوریم. 
عرصه ی مال و انفاق و احسان یکی از میادین آزمون است. 
در «آزمون مالی» برخی قبول نمی شوند؛ چون دلبسته به ثروت خویش اند. بعضی هم می پندارند آنچه می دهند، از دست می رود. 
اما اگر طبق توصیه و رهنمود قرآنی تربیت شده باشیم که خداوند انفاق انسان مؤمن را بی پاداش نمی گذارد و باور کرده باشیم که: 
تو نیکی می کن و در دجله انداز/که ایزد در بیابانت دهد باز
هرگز آنچه را صدقه می دهیم، از دست رفته نخواهیم پنداشت، بلکه در صندوق ذخیره ی آخرتی خویش بایگانی می کنیم. 
خدا وعده ی جبران داده است، پس چرا امساک و بخل؟
-------------------------------
پی نوشت:

(1) نهج البلاغه، حکمت 132
منبع: حکمت های علوی و ترجمه و توضیح چهل حدیث از امام علی (علیه السلام)، جواد محدثی، انتشارات آستانه قدس رضوی، چاپ سوم (1391).

Share