ضیاءالصالحین فیلم / آیا نمازهای قضای پدر فوت شده بر عهده پسر بزرگتر است؟ - حجت الاسلام وحیدپور | ضیاءالصالحین

فیلم / آیا نمازهای قضای پدر فوت شده بر عهده پسر بزرگتر است؟ - حجت الاسلام وحیدپور

لیست
پدری که بطور مثال شصت و پنج سال نماز نخوانده است ادای نمازهای او بنا بر احتیاط تا حد توان بر عهده ی پسر بزرگتر است.

موضوع : چگونگی ادای نمازهای قضای پدر
حجت الاسلام والمسلمین وحیدپور

مطالب مرتبط: 
Share