ضیاءالصالحین موشن گرافی / چرا خدا مركب از چند جزء نيست و بسيط است؟ | ضیاءالصالحین

موشن گرافی / چرا خدا مركب از چند جزء نيست و بسيط است؟

لیست
  • موشن گرافی / چرا خدا مركب از چند جزء نيست و بسيط است؟
در این موشن گرافی پاسخ به این پرسش که " چرا خدا مركب از چند جزء نيست و بسيط است؟ " را باهم ببینیم...

پرسش : آیا خدا از چند جزء ترکیب شده، و یا اینکه خدا وجودی بسیط دارد؟

Share