واجب الوجود

پرسش

پرسش : برهان امكان و وجوب در مورد اثبات وجود خدا چه می گويد؟

پرسش

پرسش : آیا موجودات عالم خودشان، خودشان را به وجود آورده اند یا علت دیگری آنها را به وجود آورده است؟

پرسش

پرسش : چرا دنيا، معلول و ممكن الوجود معرفی می شود؟

پرسش

پرسش: آيا كشف كردن علت علمی يك پديده سبب بی نيازی آن پديده از خدا می شود؟

 

پرسش

پرسش : چرا فقط بايد يك خدا در عالَم وجود داشته باشد؟

پرسش

پرسش : آیا ممکن نیست چند واجب الوجود و خدا در عالم وجود داشته باشد؟

پرسش

پرسش : از کجا معلوم واجب الوجودی که برهان امکان و وجوب اثبات می کند همان خدایی باشد که ادیان می گویند؟

پرسش

پرسش : آیا خدا از چند جزء ترکیب شده، و یا اینکه خدا وجودی بسیط دارد؟

پرسش

پرسش : چرا خدا،‌ جسم  و از جنس ماده نیست؟

موضوع : آیا خدا ،‌ فقط در یک بُعد واجب است یا در همه ی ابعاد واجب است؟