ضیاءالصالحین موشن گرافی / آيا ممكن است در عالم، چند خدا با هم وجود داشته باشند؟ | ضیاءالصالحین

موشن گرافی / آيا ممكن است در عالم، چند خدا با هم وجود داشته باشند؟

در این موشن گرافی پاسخ به این پرسش که " آيا ممكن است در عالم، چند خدا با هم وجود داشته باشند؟ " را باهم ببینیم...

پرسش : آیا ممکن نیست چند واجب الوجود و خدا در عالم وجود داشته باشد؟

Share