ضیاءالصالحین موشن گرافی / چرا دنيا، معلول و ممكن الوجود معرفی می شود؟ | ضیاءالصالحین

موشن گرافی / چرا دنيا، معلول و ممكن الوجود معرفی می شود؟

در این موشن گرافی پاسخ به این پرسش که " چرا دنيا، معلول و ممكن الوجود معرفی می شود؟ " را باهم ببینیم...

پرسش : چرا دنيا، معلول و ممكن الوجود معرفی می شود؟

Share