ضیاءالصالحین موشن گرافی / چرا انسان نمی تواند علتِ به وجود آمدن خودش باشد؟ | ضیاءالصالحین

موشن گرافی / چرا انسان نمی تواند علتِ به وجود آمدن خودش باشد؟

در این موشن گرافی پاسخ به این پرسش که " چرا انسان نمی تواند علتِ به وجود آمدن خودش باشد؟ " را باهم ببینیم...

پرسش : آیا موجودات عالم خودشان، خودشان را به وجود آورده اند یا علت دیگری آنها را به وجود آورده است؟

Share