فیلم / حكم خوردن و آشاميدن در طلوع فجر - حجت الاسلام رضایی 

لیست
  • فیلم / حكم خوردن و آشاميدن در طلوع فجر - حجت الاسلام رضایی 
احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

پرسش : حکم خوردن و آشامیدن در طلوع فجر چگونه است؟ 
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

Share