ضیاءالصالحین فیلم / حكم خوردن و آشاميدن در طلوع فجر - حجت الاسلام رضایی  | ضیاءالصالحین

فیلم / حكم خوردن و آشاميدن در طلوع فجر - حجت الاسلام رضایی 

احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

پرسش : حکم خوردن و آشامیدن در طلوع فجر چگونه است؟ 
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

Share