موشن گرافی / آيا ميلِ به خدا، ريشه در ميلِ كودك به پدرش دارد؟

لیست
  • موشن گرافی / آيا ميلِ به خدا، ريشه در ميلِ كودك به پدرش دارد؟
آیا میل به خدا همان میل کودک به پدر است که تا پایان عمر در او باقی می ماند؟

پرسش :  آيا ميلِ به خدا، ريشه در ميلِ كودك به پدرش دارد؟

Share