فیلم / چرا امام علی علیه السلام ایستاد و همسرش را کتک زدند؟

شبهات پی در پی و جواب های پی در پی ... اگر علی علیه السلام یاری نداشت پس چرا با معاویه درجنگ صفین جنگید؟ و...

پرسش : چرا امام علی علیه السلام ایستاد و همسرش را کتک زدند؟

Share