موشن گرافی / آیا همه جای جهان منظم است؟

لیست
  • موشن گرافی / آیا همه جای جهان منظم است؟
نه با تجربه و نه با قاعده عقلی نمی توان اثبات کرد که همه جای جهان منظم است؛ پس چگونه برهان نظم می گوید همه ی جهان منظم است؟

پرسش : آیا همه جای جهان منظم است؟

Share