ضیاءالصالحین فیلم / ماجرای سقوط پاوه از زبان شهید دکتر مصطفی چمران | ضیاءالصالحین

فیلم / ماجرای سقوط پاوه از زبان شهید دکتر مصطفی چمران

بخشی از مستند زندگی شهید دکتر مصطفی چمران

موضوع : ماجرای سقوط پاوه از زبان شهید دکتر مصطفی چمران

Share