دکتر مصطفی چمران

چمران و تربیت نسل مقاومت

چمران و تربیت نسل مقاومت

چمران رهبری پیشتاز بود که با وجود جایگاه علمی والای خود به صفت تواضع نیز آراسته بود...

شهید دکتر مصطفی چمران

مناجات عاشقانه و عارفانه شهید چمران

شهید دکتر مصطفی چمران

ویژه نامه شهید چمران - شهید حماسه و عرفان

مدیریت جهادی به سبک شهدا / شهید چمران

مدیریت جهادی به سبک شهدا / شهید چمران

مصطفی چمران

به مناسبت ۳۱ خرداد، سالروز شهادت

 شهید مصطفی چمران (ره)

51. طومار بزرگ درست کرد و بالایش درشت نوشت:«صنعت نفت در سرتاسر کشور باید ملی شود» گذاشتش کنار مغازه ی بابا مردم می آمدند

عملیات سوسنگرد,عملیات آزادسازی سوسنگرد,شهید چمران,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

1. تا ساعت ده دیگر همه فهمیده بودند رستمی شهید شده. دکتر آماده شده بود برود خط.

شهید چمران

به مناسبت 31 خرداد سالروز شهادت دکتر