سرود/ یار حق - به یاد شهید بهشتی (ره) + متن، آهنگ باکلام و بی کلام

دریافت آهنگ با کلام ، بی کلام و متن سرود یار حق - شهید بهشتی (ره)

ای به درد آشنا وای من شنو        از دل  خسته آوای من شنو
گر زنی نغمه ی غم شنیده ای        این زمان ناله ی نای من شنو
رنج پیدا ز رخسار من نگر        راز پنهان ز سیمای من شنو
از فراق مهربانی نکته سنجی نکته دانی        هم رهی همدلی هم زبانی
شرح درد جگر خوای من شنو        وای من وای من وای من شنو(2)
دست گلچین که بادا بریده آه        چیده هفتاد و دو گل ز گلستان
هر گلی زیب دامان صد چمن        هر گلی حاصل رنج باغبان
چون بهشتی گلی داده ام ز دست        خون گری ای دل از دیده جاودان
شمع جمع عارفان کو        خار چشم دشمنان کو
یارب آن رهرو پرتوان کو
هر که را بنگرم یاد او کند        رسم او راه او جستجو کند(2)    
نقش این خون موج آفرین نگر        خائنان را به ذلت قرین نگر
غرقه در ورطه ی مرگ و احتضار        ناکثین قاسطین مارقین نگر
هر که زد شعله در آشیان ما        داغ این فتنه اش بر جبین نگر    
ای بهشتی ای دلاور        ای شهید راه داور
یار حق یار ما یار رهبر
در جنان شور و غوغای من شنو        بانگ پیروزی از نای من شنو(2)
ای به درد آشنا وای من شنو        ازدل خسته آوای من شنو
گر زنی نغمه ی غم شنیده ای        این زمان ناله ی نای من شنو
رنج پیدا ز رخسار من نگر        راز پنهان ز سیمای من شنو
از فراق مهربانی نکته سنجی نکته دانی        هم رهی هم دلی هم زبانی
شرح درد جگر خوای من شنو         وای من وای من وای من شنو(2)
 

ارسال کننده سرود: آقای افشین کردستانی
منبع: معاون پرورشی

Share