فیلم/ عاطفه جانوران‏ به کودکان

خداوند مهربان بین همه جانوران مهر و الفت نهاده و هر دارنده دل را صاحب دل کرده و تمام موجودات را به یکدیگر پیوند داده است.

حیوانات نه تنها به انواع خود انس مى ورزند و محبت مى کنند، بلکه به انسان و حیواناتى که دشمن آن ها به شمار مى روند محبت مى کنند.
انس سگ به گربه، شیر به بره و مهر گربه به موش و پذیرایى کلاغ از سگ مجروح و نظایر آنها از موضوعات تازه و نو نیست که فقط بر اثر تربیت و تعلیم جانورشناسان به وجود آمده باشد، بلکه این خوى و عادت در خلقت جانوران وجود داشته و دارد و به همین جهت در اثر تربیت زودتر نمایان مى گردد. گاهی حتی حیوانات نیز که هیچ تجانسى ندارند با همدیگر به بازى و تفریح مى پردازند و محبت خود را به همدیگر ابراز مى کنند و بدین وسیله به ما مى فهمانند که خداوند مهربان بین همه جانوران مهر و الفت نهاده و هر دارنده دل را صاحب دل کرده و تمام موجودات را به یکدیگر پیوند داده است.

اى فروغ جمال تو خوبان
پرتو خوبى تو محبوبان

جلوه حسن تو کجاست که نیست
جذبه عشق تو کراست که نیست

همه ذرات مست عشق تواند
پاى کوبان زدست عشق تواند

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.