ضیاءالصالحین ببینید| جنگ فقر و غنا / گزیده ای از پیام تاریخی امام خمینی به مناسبت پذیرش قطعنامه 598 | ضیاءالصالحین

ببینید| جنگ فقر و غنا / گزیده ای از پیام تاریخی امام خمینی به مناسبت پذیرش قطعنامه 598

جنگی دیگر که پس از پایان جنگ تحمیلی آغاز گشت...

موضوع : گزیده ای از پیام تاریخی امام خمینی به مناسبت پذیرش قطعنامه 598
زمان : 01:36

Share