ضیاءالصالحین دعای روز مباهله (دانلود کلیپ و صوت، متن و ترجمه) | ضیاءالصالحین

دعای روز مباهله (دانلود کلیپ و صوت، متن و ترجمه)

لیست
  • دانلود فیلم/ دعای روز مباهله - مرتضی طاهری
در این پست کلیپ، صوت، متن و ترجمه دعاى روز مباهله از حضرت صادق عليه السلام كه شبيه به دعاى سحرهاى ماه رمضان است، درج می شود...

دعای روز مباهله (دانلود کلیپ و صوت، متن و ترجمه)

در اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم - روز مباهله است، این روز، روز شریفی است و در آن چند عمل وارد است: چهارم - خواندن دعای روز مباهله كه شبيه به دعاى سحرهاى ماه رمضان است و شيخ و سيد هر دو نقل كرده ‏اند لكن ما بين روايات آن دو بزرگوار اختلاف كثير است و من اختيار مى ‏كنم روايت شيخ را در مصباح فرموده دعای روز مباهله روايت شده با فضيلت آن از حضرت صادق عليه السلام مى ‏خوانی:

مطالب مرتبط و پیشنهادی: ویژه روز مباهله / ویژه نامه نور هل اتی

دعای روز مباهله

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ بَهَائِكَ بِأَبْهَاهُ وَ كُلُّ بَهَائِكَ بَهِيٌّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِبَهَائِكَ كُلِّهِ‏ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَلاَلِكَ بِأَجَلِّهِ وَ كُلُّ جَلاَلِكَ جَلِيلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَلاَلِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم بحق نورانيترين مراتب انوارت در صورتى كه تمام مراتب آن نورانى است خدايا پس درخواست ميكنم بحق تمام مراتب نورانيتت - خدايا از تو درخواست ميكنم بحق عاليترين مراتب جلالت در صورتى كه تمام مراتب جلالت عالى است خدايا پس از تو درخواست مى‏ كنم بحق تمام مراتب جلالت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَمَالِكَ بِأَجْمَلِهِ وَ كُلُّ جَمَالِكَ جَمِيلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَمَالِكَ كُلِّهِ‏ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم بحق نيكوترين مراتب جمالت در صورتى كه تمام مراتب جمالت نيكو است خدايا پس درخواست مى‏ كنم بحق تمام مراتب جمالت - خدايا تو را ميخوانم آنچنان كه دستورم دادى پس دعايم اجابت فرماى همچنانكه وعده ‏ام فرمودى

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ بِأَعْظَمِهَا وَ كُلُّ عَظَمَتِكَ عَظِيمَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَظَمَتِكَ كُلِّهَا - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ نُورِكَ بِأَنْوَرِهِ وَ كُلُّ نُورِكَ نَيِّرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم بحق بزرگترين مراتب عظمتت در صورتى كه تمام مراتب عظمتت بزرگ است خدايا پس درخواست مي كنم بحق تمام مراتب عظمتت - خدايا از تو درخواست مي كنم بحق روشنترين مراتب نورت در صورتيكه تمام مراتب نورت روشن است خدايا پس از تو درخواست مى‏ كنم بحق تمام مراتب نورت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ بِأَوْسَعِهَا وَ كُلُّ رَحْمَتِكَ وَاسِعَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ كُلِّهَا - اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به وسيعترين مراتب رحمتت‏ در صورتى كه تمام مراتب رحمتت وسيع است خدايا پس از تو درخواست مى ‏كنم به حق تمام مراتب رحمتت - خدايا از تو خواهانم و تو را مى ‏خوانم چنانكه مرا امر فرمودى پس مرا اجابت فرماى همچنانكه به من وعده فرمودى

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَمَالِكَ بِأَكْمَلِهِ وَ كُلُّ كَمَالِكَ كَامِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَمَالِكَ كُلِّهِ‏ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَلِمَاتِكَ بِأَتَمِّهَا وَ كُلُّ كَلِمَاتِكَ تَامَّةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَلِمَاتِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق عاليترين كمالت در صورتى كه جميع مراتب كمالت كامل است خدايا پس از تو درخواست مى ‏كنم به حق تمام مراتب كمالت - خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق كاملترين كلماتت در صورتى كه جميع كلماتت كامل است خدايا پس از تو درخواست مى ‏كنم به حق تمام كلماتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ أَسْمَائِكَ بِأَكْبَرِهَا وَ كُلُّ أَسْمَائِكَ كَبِيرَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ كُلِّهَا - اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق نامهايت كه بزرگند در صورتى كه تمام نامهايت بزرگ است خدايا پس درخواست مى‏ كنم به حق تمام نامهايت - خدايا از تو خواهانم و تو را مى ‏خوانم همچنانكه مرا امر فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانكه وعده دادى

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ بِأَعَزِّهَا وَ كُلُّ عِزَّتِكَ عَزِيزَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ كُلِّهَا - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَشِيَّتِكَ بِأَمْضَاهَا وَ كُلُّ مَشِيَّتِكَ مَاضِيَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَشِيَّتِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق عاليترين مراتب عزتت در صورتى كه تمام مراتب آن عالى است خدايا پس درخواست مى ‏كنم بحق تمام مراتب عزتت - خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق نافذترين مراتب مشيتت در صورتى كه تمام مراتب آن نافذ است خدايا پس درخواست مى ‏كنم به تمام مراتب مشيتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ الَّتِي اسْتَطَلْتَ بِهَا عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ كُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطِيلَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّهَا - اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق آن قدرت كاملت كه بر همه اشياء احاطه دارد در صورتى كه تمام مراتب قدرتت احاطه به اشياء دارد خدايا پس درخواست مى ‏كنم به حق تمام مراتب قدرتت - خدايا من تو را مى‏ خوانم چنانكه دستورم فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانكه وعده ‏ام دادى

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بِأَنْفَذِهِ وَ كُلُّ عِلْمِكَ نَافِذٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِلْمِكَ كُلِّهِ‏ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بِأَرْضَاهُ وَ كُلُّ قَوْلِكَ رَضِيٌّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقَوْلِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق نافذترين مراتب علمت در صورتى كه تمام مراتب علمت نافذ است خدايا پس از تو درخواست مى‏ كنم به حق تمام مراتب علمت - خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق پسنديده‏ ترين سخنهايت در صورتى كه تمام سخنهايت پسنديده است‏خدايا پس از تو درخواست مى ‏كنم به حق تمام سخنهايت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَسَائِلِكَ بِأَحَبِّهَا وَ كُلُّهَا إِلَيْكَ حَبِيبٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَسَائِلِكَ كُلِّهَا - اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق محبوبترين حاجتى كه برآورده ‏اى در صورتى كه تمام حاجتها كه برآورده‏ اى محبوب است خدايا پس درخواست مى ‏كنم به حق تمام حاجاتى كه برآورده ‏اى - خدايا تو را مى‏ خوانم چنانكه دستورم فرمودى پس مرا اجابت كن چنانكه وعده‏ ام فرمودى

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِأَشْرَفِهِ وَ كُلُّ شَرَفِكَ شَرِيفٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ‏ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ سُلْطَانِكَ بِأَدْوَمِهِ وَ كُلُّ سُلْطَانِكَ دَائِمٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسُلْطَانِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به شريفترين مراتب شرافتت در صورتى كه تمام مراتب آن شريف است خدايا پس درخواست مى ‏كنم به تمام مراتب شرافتت - خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق ابديترين مقامات پادشاهيت در صورتى كه تمام مقامات آن ابدى است خدايا پس درخواست مى ‏كنم به حق تمام مقامات پادشاهيت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِأَفْخَرِهِ وَ كُلُّ مُلْكِكَ فَاخِرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمُلْكِكَ كُلِّهِ‏ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدايا درخواست مى‏ كنم به حق نيكوترين مراتب ملكت در صورتى كه تمام مراتب آن نيكو است خدايا پس درخواست مى ‏كنم به تمام مراتب ملكت - خدايا من تو را مى‏ خوانم چنانكه مرا امر فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانكه وعده ‏ام فرمودى

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَلاَئِكَ بِأَعْلاَهُ وَ كُلُّ عَلاَئِكَ عَالٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَلاَئِكَ كُلِّهِ‏ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ آيَاتِكَ بِأَعْجَبِهَا وَ كُلُّ آيَاتِكَ عَجِيبَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِآيَاتِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق عاليترين مراتب بلندت در صورتى كه تمام مراتب آن عالى است خدايا پس درخواست مى‏ كنم به حق تمام مقامات بلندت - خدايا از تو درخواست مي كنم به حق گراميترين و عجيب ترين آياتت در صورتى كه تمام آياتت عجيب و شگفت است خدايا پس درخواست مى‏ كنم به حق تمام آياتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَنِّكَ بِأَقْدَمِهِ وَ كُلُّ مَنِّكَ قَدِيمٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَنِّكَ كُلِّهِ‏ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق قديمترين احسانهايت در صورتى كه تمام احسانهايت قديم است خدايا پس درخواست مى ‏كنم به حق تمام احسانهايت - بار خدايا من تو را مى‏ خوانم چنانكه دستورم فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانكه وعده ‏ام دادى

اللَّهُمَّ وَ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا (مِمَّا) أَنْتَ فِيهِ مِنَ الشُّئُونِ وَ الْجَبَرُوتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ شَأْنٍ وَ كُلِّ جَبَرُوتٍ‏ - اللَّهُمَّ وَ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا تُجِيبُنِي بِهِ حِينَ أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ‏

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق هر چه كه در آن شئون و جبروتت جمع است خدايا پس درخواست مى ‏كنم به حق هر شأنى و هر جبروتى - خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق آن چيزى كه اگر تو را به آن چيز بخوانم اجابت مى ‏كنى‏ اى خدا

يَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِبَهَاءِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ‏ - يَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِجَلاَلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ‏ - يَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ‏

اى خدايى كه نيست خدايى جز تو از تو درخواست مى ‏كنم به نور لا اله الا انت - اى خدايى كه معبودى جز تو نيست از تو درخواست مى ‏كنم به جلال لا اله الا انت - اى خدايى كه معبودى جز تو نيست از تو درخواست مى‏ كنم به حق لا اله الا انت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رِزْقِكَ بِأَعَمِّهِ وَ كُلُّ رِزْقِكَ عَامٌّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرِزْقِكَ كُلِّهِ‏

خدايا من تو را مى ‏خوانم چنانكه دستورم فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانكه وعده ‏ام فرمودى - خدايا من از تو درخواست مى‏ كنم به حق عامترين مراتب رزقت در صورتى كه تمام مراتب رزقت عام است خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به تمام مراتب رزقت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَطَائِكَ بِأَهْنَئِهِ وَ كُلُّ عَطَائِكَ هَنِي‏ءٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَطَائِكَ كُلِّهِ‏ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِكَ بِأَعْجَلِهِ وَ كُلُّ خَيْرِكَ عَاجِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِخَيْرِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق گواراترين عطايت در صورتى كه تمام مراتب عطايت گوار است خدايا پس درخواست مى ‏كنم بتمام مراتب عطايت - خدايا از تو درخواست مى ‏كنم بحق عاجلترين مراتب خيرت در صورتى كه تمام مراتب خيرت عاجل است خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق تمام مراتب خيرت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ بِأَفْضَلِهِ وَ كُلُّ فَضْلِكَ فَاضِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِفَضْلِكَ كُلِّهِ‏ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق فاضلترين مراتب فضلت در صورتى كه تمام مراتب بخشايشت زياد است خدايا پس درخواست مى ‏كنم به حق تمام مراتب فضلت - خدايا من تو را مى ‏خوانم چنانكه دستورم فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانكه وعده ‏ام دادى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْنِي عَلَى الْإِيمَانِ بِكَ وَ التَّصْدِيقِ بِرَسُولِكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ السَّلاَمُ‏ - وَ الْوِلاَيَةِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ الْبَرَاءَةِ مِنْ عَدُوِّهِ‏

خدايا درود فرست بر محمد و آل محمد و مرا بر گرويدن به تو و تصديق نمودن پيغمبرت كه بر او و آلش درود باد برانگيز - و نيز مرا بر دوستى و ولايت (امير المؤمنين) على بن ابى طالب و بيزارى از دشمنانش

وَ الاِيتِمَامِ بِالْأَئِمَّةِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُ بِذَلِكَ يَا رَبِ‏ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ فِي الْأَوَّلِينَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْآخِرِينَ‏

و پيروى از امامان از آل محمد كه بر آنان درود باد برانگيزان پس بدرستى كه من بدان راضيم اى پروردگار - بار خدايا درود فرست بر محمد (ص) بنده تو و رسولت در اولين و درود فرست بر محمد (ص) در آخرين

وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْمُرْسَلِينَ‏ - اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَ الشَّرَفَ وَ الْفَضِيلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الْكَبِيرَةَ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَ بَارِكْ لِي فِيمَا آتَيْتَنِي‏

و درود فرست بر محمد (ص) در ملأ اعلى ‏و درود فرست بر محمد (ص) در رسولان - بار خدايا عطا كن محمد (ص) را (منبر) وسيله و شرف و فضيلت و مقام بزرگ - بار خدايا درود فرست بر محمد و آل محمد و به آنچه روزيم دادى مرا قانع فرماى و هر چه به من دادى برايم مبارك ساز

وَ احْفَظْنِي فِي غَيْبَتِي وَ كُلِّ غَائِبٍ هُوَ لِي‏ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْنِي عَلَى الْإِيمَانِ بِكَ وَ التَّصْدِيقِ بِرَسُولِكَ‏ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

و مرا در غيبت خود و هر غايبى كه دارم (از هر گونه بدى در پناهت) حفظ كن - بار خدايا درود فرست بر محمد (ص) و آل محمد و مرا بر ايمان به تو و تصديق رسول (گراميت) برانگيزان - بار خدايا درود فرست بر محمد و آل محمد (ع)

وَ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْخَيْرِ رِضْوَانَكَ وَ الْجَنَّةَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّرِّ سَخَطِكَ وَ النَّارِ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ - وَ احْفَظْنِي مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَ مِنْ كُلِّ عُقُوبَةٍ

و از تو درخواست مى ‏كنم بهترين خوبيهاى رضوان و بهشت تو را و به تو پناه مى ‏برم از بدترين بد خشمت و دوزخ - بار خدايا درود فرست بر محمد (ص) و آل محمد - و مرا از هر مصيبت و بليت و از هر زجر و عقوبت

وَ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ وَ مِنْ كُلِّ بَلاَءٍ وَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ وَ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ‏ - وَ مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ نَزَلَتْ أَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ - وَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَ فِي هَذَا الشَّهْرِ وَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ

و از هر گونه فتنه و از هر بلاء و شر و از هر گونه گزند و ناخوشى - و از هر گونه مصيبت و پيش آمد بد و آفتى كه نازل گرديده يا نازل گردد از آسمان بسوى زمين در پناه لطفت محفوظ بدار در اين ساعت - و در اين شب و در اين روز و در اين ماه و در اين سال

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اقْسِمْ لِي مِنْ كُلِّ سُرُورٍ وَ مِنْ كُلِّ بَهْجَةٍ وَ مِنْ كُلِّ اسْتِقَامَةٍ - وَ مِنْ كُلِّ فَرَجٍ وَ مِنْ كُلِّ عَافِيَةٍ وَ مِنْ كُلِّ سَلاَمَةٍ وَ مِنْ كُلِّ كَرَامَةٍ - وَ مِنْ كُلِّ رِزْقٍ وَاسِعٍ حَلاَلٍ طَيِّبٍ وَ مِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ وَ مِنْ كُلِّ سَعَةٍ نَزَلَتْ أَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ‏

بار خدايا درود فرست بر محمد و آل محمد و مرا بهره‏ مند گردان از هر شادى و از هر خرمى و از هر پايدارى و استقامت - و از هر فرج و از هر عافيت و تندرستى و سلامتى و از هر كرامت - و از هر رزق و روزى وسيع حلال پاكيزه و از هر نعمت و از هر وسعت كه نازل شده يا نازل شود ازآسمان به زمين

فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَ فِي هَذَا الشَّهْرِ وَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ - اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ ذُنُوبِي قَدْ أَخْلَقَتْ وَجْهِي عِنْدَكَ وَ حَالَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ غَيَّرَتْ حَالِي عِنْدَكَ‏ - فَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي لاَ يُطْفَأُ وَ بِوَجْهِ مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الْمُصْطَفَى‏

در اين ساعت و در اين شب و در اين روز و در اين ماه و در اين سال - بار خدايا اگر گناهانم چهره ‏ام را نزد تو فرسودند و ميان من و تو حايل شدند و حال مرا در حضرتت دگرگون كرده ‏اند - پس من از تو درخواست دارم به نور پاكت كه خاموش نگردد و به آبروى حضرت محمد مصطفى (ص) حبيب تو

وَ بِوَجْهِ وَلِيِّكَ عَلِيٍّ الْمُرْتَضَى وَ بِحَقِّ أَوْلِيَائِكَ الَّذِينَ انْتَجَبْتَهُمْ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ - وَ أَنْ تَغْفِرَ لِي مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِي وَ أَنْ تَعْصِمَنِي فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي‏ - وَ أَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ أَنْ أَعُودَ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ مَعَاصِيكَ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي‏

و به آبروى وليت على مرتضى و به حق اوليائت كه برگزيدى آنان را كه درود فرستى بر محمد و آل محمد - و آنچه از گناهان در گذشته دارم بيامرزى و در آينده عمرم از گناهان (در پناه لطفت) نگهم دارى - و به تو پناه مى ‏برم بار خدايا كه به چيزى از نافرمانى و معصيت تو بازگشت نمايم هرگز تا زنده‏ ام دارى

حَتَّى تَتَوَفَّانِي وَ أَنَا لَكَ مُطِيعٌ وَ أَنْتَ عَنِّي رَاضٍ وَ أَنْ تَخْتِمَ لِي عَمَلِي بِأَحْسَنِهِ وَ تَجْعَلَ لِي ثَوَابَهُ الْجَنَّةَ - وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ يَا أَهْلَ التَّقْوَى وَ يَا أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ - وَ ارْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ‏

تا جانم بگيرى و من مطيع تو و تو از من راضى و خوشنود باشى و عملم را ختم به خير و عاقبت به خير فرمايى و ثواب آن را بهشت برايم مقرر فرمايى - و اينكه آنچه تو اهل آنى با من بجاى آرى اى اهل تقوى و اى اهل آمرزش درود فرست بر محمد و آل محمد - و بر من ترحم فرما به رحمت تو اميد دارم اى مهربانترين مهربانان عالم.

 

و بدان نیز که برای دعای روز مباهله از حضرت امیرالمومنین علیه السلام سید بن طاووس رحمه الله دعای مبسوطی روایت کرده است، هر که طالب است به اقبال الاعمال رجوع کند.

فیلم و انیمیشن ضیاءالصالحین

جهت دانلود و تماشای فیلم و سریال های بیشتر در موضوعات مختلف و متنوع (از قبیل فیلم سینمایی - سریال تلویزیونی - انیمیشن و کارتون - سخنرانی - تلاوت قرآن و...) می توانید با کلیک روی بنر فوق به سایت فیلم و انیمیشن ضیاءالصالحین مراجعه نمایید.

Share