ضیاءالصالحین آموزش کامل پروشو پرودیوسر (proshow producer)(دوره دوم)|ضیاءالصالحین

آموزش کامل پروشو پرودیوسر (proshow producer)(دوره دوم)

آموزش کامل پروشو پرودیوسر (proshow producer)
دانلود فیلمهای آموزشی نرم افزار پروشو پرودیوسر (proshow producer) به صوت کامل / فیلمهای دوره دوم

آموزش کامل پروشو پرودیوسر (proshow producer) (فیلمهای دوره دوم)

در این بخش از سری آموزش های اداره تبلیغ مجازی دفتر تبلیغات اسلامی تدریس دوره دوم آموزش کامل پروشو پرودیوسر (proshow producer) تقدیم شما گرامیان می گردد...

مطالب مرتبط: آموزش پروشو پرودیوسر (proshow producer)/ دوره اول + فیلم کامل و دانلود نرم افزار

آموزش کامل پروشو پرودیوسر (proshow producer) (فیلمهای دوره دوم)

عناوین مطرح شده در دوره دوم آموزش کامل پروشو پرودیوسر (proshow producer) عبارتند از:

جلسه اول - آموزش نصب و کرک نرم افزار proshow producer

جلسه دوم - معرفی محیط نرم افزار proshow producer (قسمت اول)

جلسه دوم - معرفی محیط نرم افزار proshow producer (قسمت دوم)

جلسه سوم - آموزش تنظیمات لایر نرم افزار proshow producer - قسمت اول

جلسه سوم - آموزش تنظیمات لایر نرم افزار proshow producer - قسمت دوم

جلسه چهارم - تنظیمات و آموزش استایل های نرم افزار proshow producer - قسمت اول

جلسه چهارم - تنظیمات و آموزش استایل های نرم افزار proshow producer - قسمت دوم

جلسه پنجم - تنظیمات صوت و اضافه کردن صوت به فیلم در نرم افزار proshow producer - قسمت اول

جلسه پنجم - تنظیمات صوت و اضافه کردن صوت به فیلم در نرم افزار proshow producer - قسمت دوم

جلسه ششم - تنظیمات صوت و اضافه کردن صوت به فیلم در نرم افزار proshow producer - قسمت اول

جلسه ششم - تنظیمات صوت و اضافه کردن صوت به فیلم در نرم افزار proshow producer - قسمت دوم

جلسه هفتم - تنظیمات مربوط به فیلم در نرم افزار proshow producer - قسمت اول

جلسه هفتم - تنظیمات مربوط به فیلم در نرم افزار proshow producer - قسمت دوم

جلسه هشتم - تنظیمات متن و قراردادن متن بر روی فیلم در نرم افزار proshow producer - قسمت اول

جلسه هشتم - تنظیمات متن و قراردادن متن بر روی فیلم در نرم افزار proshow producer - قسمت دوم

جلسه نهم - تنظیمات متن و قراردادن متن بر روی فیلم در نرم افزار proshow producer - قسمت اول

جلسه نهم - تنظیمات متن و قراردادن متن بر روی فیلم در نرم افزار proshow producer - قسمت دوم

جلسه دهم - آموزش ترفندهای نرم افزار proshow producer - قسمت اول

جلسه دهم - آموزش ترفندهای نرم افزار proshow producer - قسمت دوم

جلسه یازدهم - آموزش نکات تکمیلی و پایانی نرم افزار proshow producer - قسمت اول

جلسه یازدهم - آموزش نکات تکمیلی و پایانی نرم افزار proshow producer - قسمت دوم

فایل: 
پیوستاندازه
فایل جلسه اول - آموزش نصب و کرک نرم افزار proshow producer88.35 مگابایت
فایل جلسه دوم - معرفی محیط نرم افزار proshow producer (قسمت اول)92.45 مگابایت
فایل جلسه دوم - معرفی محیط نرم افزار proshow producer (قسمت دوم)148.79 مگابایت
فایل جلسه سوم - آموزش تنظیمات لایر نرم افزار proshow producer - قسمت اول134.48 مگابایت
فایل جلسه سوم - آموزش تنظیمات لایر نرم افزار proshow producer - قسمت دوم132.7 مگابایت
فایل جلسه چهارم - تنظیمات و آموزش استایل های نرم افزار proshow producer - قسمت اول132.29 مگابایت
فایل جلسه چهارم - تنظیمات و آموزش استایل های نرم افزار proshow producer - قسمت دوم128.57 مگابایت
فایل جلسه پنجم - تنظیمات صوت و اضافه کردن صوت به فیلم در نرم افزار proshow producer - قسمت اول129 مگابایت
فایل جلسه ششم - تنظیمات صوت و اضافه کردن صوت به فیلم در نرم افزار proshow producer - قسمت اول147.05 مگابایت
فایل جلسه ششم - تنظیمات صوت و اضافه کردن صوت به فیلم در نرم افزار proshow producer - قسمت دوم149.86 مگابایت
فایل جلسه هفتم - تنظیمات مربوط به فیلم در نرم افزار proshow producer - قسمت اول128.64 مگابایت
فایل جلسه هفتم - تنظیمات مربوط به فیلم در نرم افزار proshow producer - قسمت دوم124.39 مگابایت
فایل جلسه هشتم - تنظیمات متن و قراردادن متن بر روی فیلم در نرم افزار proshow producer - قسمت اول129.67 مگابایت
فایل جلسه هشتم - تنظیمات متن و قراردادن متن بر روی فیلم در نرم افزار proshow producer - قسمت دوم103.72 مگابایت
فایل جلسه نهم - تنظیمات متن و قراردادن متن بر روی فیلم در نرم افزار proshow producer - قسمت اول148.41 مگابایت
فایل جلسه نهم - تنظیمات متن و قراردادن متن بر روی فیلم در نرم افزار proshow producer - قسمت دوم147.1 مگابایت
فایل جلسه دهم - آموزش ترفندهای نرم افزار proshow producer - قسمت اول148.8 مگابایت
فایل جلسه دهم - آموزش ترفندهای نرم افزار proshow producer - قسمت دوم139.64 مگابایت
فایل جلسه یازدهم - آموزش نکات تکمیلی و پایانی نرم افزار proshow producer - قسمت اول88.12 مگابایت
فایل جلسه یازدهم - آموزش نکات تکمیلی و پایانی نرم افزار proshow producer - قسمت دوم137.3 مگابایت
Share