پاورپوینت داستان فرشته ها (فارسی - انگلیسی)

موضوع: 
در این بخش از سری پاورپوینت های گروه هشت بهشت؛ پاورپوینت شماره 14، پاورپوینت داستان فرشته ها تقدیم شما عزیزان می گردد.
داستان فرشته ها

پاورپوینت داستان فرشته ها (فارسی - انگلیسی)

در این بخش از سری پاورپوینت های گروه هشت بهشت؛ پاورپوینت شماره 14 ام ، پاورپوینت داستان فرشته ها (بصورت فارسی - انگلیسی) تقدیم شما عزیزان می گردد...

پاورپوینت داستان فرشته ها (فارسی - انگلیسی)

متن پاورپوینت داستان فرشته ها (فارسی - انگلیسی) :

مردی خواب عجیبی دید. او در عالم رویا دید که نزد فرشتگان رفته و به کارهای آن ها نگاه می کند.

هنگام ورود، دسته بزرگی از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند و تندتند نامه هایی را که توسط پیک ها از زمین می رسند، باز می کنند و آن ها را داخل جعبه هایی می گذارند.

One night a man had a strange dream. He dreamed that he's gone up where the angels are. He looked at them working. First he saw a group of them working hard. They were opening the letters, which the messengers had brought from the earth, and putting them into some boxes.

مرد از فرشته ای پرسید: شما دارید چیکار می کنید؟

فرشته درحالی که داشت نامه ای را باز می کرد، جواب داد: اینجا بخش دریافت است، ما دعاها و تقاضاهای مردمِ زمین را که توسط فرشتگان به ملکوت می رسد به خداوند تحویل می دهیم.

The man asked one of them: "what are you doing?"

Opening a letter the angel said: " Here is the receive section. We receive the people's prayers and appeals angels bring up here and deliver them to God."

  مرد کمی جلوتر رفت. باز دسته بزرگ دیگری از فرشتگان را دید که کاغذهایی را     داخل پاکت می گذارند و آن ها را توسط پیک هایی به زمین می فرستند.

The man went a little farther. He came to another group of angels. They were putting some papers in their envelopes and sending them to earth by the messengers.

مرد پرسید: شماها چیکار می کنید؟

 یکی از فرشتگان با عجله گفت: اینجا بخش ارسال است، ما الطاف و رحمات خداوند را توسط فرشتگان، به بندگان زمین می فرستیم.

"What are you doing?" he asked. One of the angels answered hurriedly: "this is the sending section. We give God's mercy and grace to some other angels to take them to people on earth."

مرد کمی جلوتر رفت و یک فرشته را دید که بیکارنشسته!!

  مرد با تعجب از فرشته پرسید: شما اینجا چیکار می کنی و چرا بیکاری؟

فرشته جواب داد: اینجا بخش تصدیق جواب است.

مردمی که دعاهایشان مستجاب شده، باید جواب تصدیق دعا بفرستند ولی تنها عده بسیار کمی جواب می دهند.

When the man went a little farther he saw an angel sitting there, not doing anything. Surprised he asked: "why are you here? Why aren't you doing anything?"

The angel answered: "this is the acknowledgement section. The people who receive their prayers fulfilled have to send acknowledges, but only a few do."

مرد از فرشته پرسید: مردم چگونه می توانند جواب تصدیق دعاهایشان را بفرستند؟ فرشته پاسخ داد: بسیار ساده است، فقط کافیست بگویند:

خدایا متشکریم

The man asked the angel: "how do they have to send acknowledges?"

"It's so very easy" said the angel. "They only need to say:"

"Thank you my God"

 

پدیدآورنده: 
Share