صفر تا صد شیمی دهم نظام جدید (99-98) احسان گودرزی

صفر تا صد شیمی سال دهم
در این مجموعه تمام سه فصل شیمی دهم را ما بررسی و تمام ریز مباحث را استخراج کرده ایم. و در انتها سعی بر این بوده که بالغ بر 1000 تست، از یکی از کتابهای بسیار معتبر موجود در بازار برای شما حل کنیم.

صفر تا صد شیمی دهم نظام جدید (99-98) احسان گودرزی

در این مجموعه فیلمهای آموزشی صفر تا صد شیمی دهم نظام جدید توسط آقای احسان گودرزی بطور مفصل تدریس شده و خدمت شما عزیزان ارائه می شود.

صفر تا صد شیمی دهم نظام جدید (99-98) احسان گودرزی

عنوان سرفصلهای دوره آموزشی صفر تا صد شیمی دهم نظام جدیدکیفیت عالیکیفیت بالاکیفیت متوسط
فیلم جلسه 0 - معرفی مباحث صفر تا صد شیمی سال دهمدانلوددانلوددانلود
فیلم جلسه 1 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت اول) پیدایش عناصر و تبدیل جرم به انرژیدانلوددانلوددانلود
فیلم جلسه 2 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت دوم)تست های بخش شناخت کیهان، زمین و مشتری و رابطه انیشتین(1)دانلوددانلوددانلود
فیلم جلسه 3 - فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت سوم)تست های بخش شناخت کیهان،زمین و مشتری و رابطه انیشتین(2)دانلوددانلوددانلود
فیلم جلسه 4 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهارم) اتم، مسائل ذرات زیر اتمیدانلوددانلوددانلود
فیلم جلسه 5 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت پنجم)، ایزوتوپ و رادیوایزوتوپدانلوددانلوددانلود
فیلم جلسه 6 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت ششم)، تست های بخش اتم و ذرات زیر اتمی، ایزوتوپ هادانلوددانلوددانلود
فیلم جلسه 7 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هفتم)، تست های بخش ایزوتوپ ها و رادیوایزوتوپ ها (قسمت اول)دانلوددانلوددانلود
فیلم جلسه 8 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هشتم)، تست های بخش ایزوتوپ ها و رادیوایزوتوپ ها (قسمت دوم)دانلوددانلوددانلود
فیلم جلسه 9 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت نهم)، طبقه بندی عنصرها (قسمت اول)دانلوددانلوددانلود
فیلم جلسه 10 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دهم)، طبقه بندی عنصرها (قسمت دوم)دانلوددانلوددانلود
فیلم جلسه 11 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت یازدهم)، amu و جرم اتمی میانگیندانلوددانلوددانلود
فیلم جلسه 12 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دوازدهم)، تست های amu و جرم اتمی میانگین (قسمت اول)دانلوددانلوددانلود
فیلم جلسه 13 - فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت سیزدهم)تست هایamuوجرم اتمی میانگین(قسمت دوم)دانلوددانلوددانلود
فیلم جلسه 14 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهاردهم)، شمارش ذره ها از روی جرم آنها (مول)دانلوددانلوددانلود
فیلم جلسه 15 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت پانزدهم)، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت اول)دانلوددانلوددانلود

 

فایل: 
دانلود فایلاندازه
فایل فیلم جلسه 0 - کیفیت عالی309.02 مگابایت
فایل فیلم جلسه 0 - کیفیت بالا35.62 مگابایت
فایل فیلم جلسه 0 - کیفیت متوسط14.6 مگابایت
فایل فیلم جلسه 1 - کیفیت عالی1.36 گیگابایت
فایل فیلم جلسه 1 - کیفیت بالا114.94 مگابایت
فایل فیلم جلسه 1 - کیفیت متوسط44.29 مگابایت
فایل فیلم جلسه 2 - کیفیت عالی707.6 مگابایت
فایل فیلم جلسه 2 - کیفیت بالا74.64 مگابایت
فایل فیلم جلسه 2 - کیفیت متوسط29.34 مگابایت
فایل فیلم جلسه 4 - کیفیت عالی741.17 مگابایت
فایل فیلم جلسه 4 - کیفیت بالا71.62 مگابایت
فایل فیلم جلسه 4 - کیفیت متوسط28.79 مگابایت
فایل فیلم جلسه 5 - کیفیت عالی666.03 مگابایت
فایل فیلم جلسه 5 - کیفیت بالا70.48 مگابایت
فایل فیلم جلسه 5 - کیفیت متوسط27.59 مگابایت
فایل فیلم جلسه 6 - کیفیت عالی1.2 گیگابایت
فایل فیلم جلسه 6 - کیفیت بالا107.56 مگابایت
فایل فیلم جلسه 6 - کیفیت متوسط42.48 مگابایت
فایل فیلم جلسه 7 - کیفیت عالی597.61 مگابایت
فایل فیلم جلسه 7 - کیفیت بالا56.88 مگابایت
فایل فیلم جلسه 7 - کیفیت متوسط23.53 مگابایت
فایل فیلم جلسه 8 - کیفیت عالی831.24 مگابایت
فایل فیلم جلسه 8 - کیفیت بالا80.34 مگابایت
فایل فیلم جلسه 8 - کیفیت متوسط33.44 مگابایت
فایل فیلم جلسه 9 - کیفیت عالی464.54 مگابایت
فایل فیلم جلسه 9 - کیفیت بالا47.44 مگابایت
فایل فیلم جلسه 9 - کیفیت متوسط19.94 مگابایت
فایل فیلم جلسه 10 - کیفیت عالی653.06 مگابایت
فایل فیلم جلسه 10 - کیفیت بالا76.75 مگابایت
فایل فیلم جلسه 10 - کیفیت متوسط31.82 مگابایت
فایل فیلم جلسه 11 - کیفیت عالی619.34 مگابایت
فایل فیلم جلسه 11 - کیفیت بالا64.43 مگابایت
فایل فیلم جلسه 11 - کیفیت متوسط26.96 مگابایت
فایل فیلم جلسه 12 - کیفیت عالی1016.74 مگابایت
فایل فیلم جلسه 12 - کیفیت بالا103.03 مگابایت
فایل فیلم جلسه 12 - کیفیت متوسط41.17 مگابایت
فایل فیلم جلسه 13 - کیفیت عالی850.37 مگابایت
فایل فیلم جلسه 13 - کیفیت بالا79.98 مگابایت
فایل فیلم جلسه 13 - کیفیت متوسط32.17 مگابایت
فایل فیلم جلسه 14 - کیفیت عالی1.31 گیگابایت
فایل فیلم جلسه 14 - کیفیت بالا97.63 مگابایت
فایل فیلم جلسه 14 - کیفیت متوسط40.82 مگابایت
فایل فیلم جلسه 15 - کیفیت عالی962.79 مگابایت
فایل فیلم جلسه 15 - کیفیت بالا122.23 مگابایت
فایل فیلم جلسه 15 - کیفیت متوسط48.75 مگابایت
فایل فیلم جلسه 16 - کیفیت عالی767.25 مگابایت
فایل فیلم جلسه 16 - کیفیت بالا103.94 مگابایت
فایل فیلم جلسه 16 - کیفیت متوسط39.52 مگابایت
پدیدآورنده: 
Share