احادیث امام حسن عسکری علیه السلام (33 حدیث)

امام حسن عسکری علیه السلام
در این نوشتار 33 حدیث منتخب از احادیث امام حسن عسکری علیه السلام به صورت ساده و ترجمه روان با ذکر منابع آن خدمت شما عزیزان تقدیم می شود.

احادیث امام حسن عسکری علیه السلام (33 حدیث)

در این نوشتار 33 حدیث منتخب از احادیث امام حسن عسکری علیه السلام به صورت ساده و ترجمه روان با ذکر منابع آن خدمت شما عزیزان تقدیم می شود.

احادیث امام حسن عسکری علیه السلام (33 حدیث)

احادیث امام حسن عسکری علیه السلام

1. تمام پلیدی ها در خانه اى قرار داده شده و کلید آن دروغگویى است.[1]

2. نسبت بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم خدا، از سیاهى چشم به سفیدیش نزدیکتر است.[2]

3. مؤمن براى مؤمن برکت است، و بر کافر اتمام حجت.[3]

4. بالاى دو خصلت چیزى نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.[4]

5. شادمانى کردن در نزد غم دیده بى ادبى است.[5]

/*--_--*//*--_--*//*--_--*//*--_--*/ احادیث امام حسن عسکری علیه السلام /*--_--*//*--_--*//*--_--*//*--_--*/

6. خنده بی جا نشانه نادانى است.[6]

7. عبادت پر روزه گرفتن و پر نماز خواندن نیست، عبادت پر اندیشه کردن درامر خداست.[7]

8. جدال مکن تا احترامت برود، و شوخى مکن تا بر تو گستاخ شوند.[8]

9. کم آسایش ترین مردم کینه ورز است.[9]

10. هر که به نشستن در جاهاى معمولى مجلس بسنده کند، خدا و فرشتگان بر او رحمت مى فرستند تا برخیزد.[10]

/*--_--*//*--_--*//*--_--*//*-- احادیث امام حسن عسکری علیه السلام --*//*--_--*//*--_--*//*--_--*//*--_--*/

11. صورت نیکو، زیبایى ظ اهرى است، و عقل نیکو، زیبایى باطنى است.[11]

12. شماها عمر کاهنده و روزهاى برشمرده اى دارید و مرگ ناگهانى است. آن که تخم نیکى بکارد خوشى برداشت کند، و هر که تخم بدى بکارد پشیمانى برداشت کند.

هر که هر چه بکارد همان براى اوست. کند کار را بهره از دست نرود، آزمند آنچه را مقدرش نیست به دست نیاورد. هر که به خیرى رسد خدایش داده، وهر که ازشرى رهد خدایش رهانده است.[12]

13. پارساترین مردم کسى است که در هنگام شبهه توقف کند. عابدترین مردم کسى است که واجبات را انجام دهد. زاهدترین مردم کسى است که حرام را ترک نماید. کوشنده ترین مردم کسى است که گناهان را رها سازد.[13]

14. از گناهانى که آمرزیده نشود این است که گفته شود: کاش به جز بر این گناه مؤاخذه نشوم.[14]

15. چه زشت است از مؤمن دلبستگى به چیزى که او را خوار مى کند.[15]

/*--_--*//*--_--*//*--_--*//*-- احادیث امام حسن عسکری علیه السلام --*//*--_--*//*--_--*//*--_--*//*--_--*/

16. پرورش دادن نادان و ترک دادن معتاد از عادتش معجزه آمیز است.[16]

17. شرک در میان مردم از جنبش مورچه بر روپوش سیاه در شب تار نهان تر است.[17]

18. هیچ بلائى نیست مگر این که در پیرامونش از طرف خدا نعمتى است.[18]

19. هر که نهانى برادر خود را پند دهد او را آراسته و زیور بسته، و هر که دربرابر دیگرانش پند دهد زشتش کرده.[19]

20. کسى که پارسایى خوى او، و بخشندگى طبیعت او، و بردبارى خصلت او باشد،دوستانش بسیار شوند.[20]

/*--_--*//*--_--*//*--_--*//*-- احادیث امام حسن عسکری علیه السلام --*//*--_--*//*--_--*//*--_--*//*--_--*/

21. دوستى نیکان به نیکان ثواب است براى نیکان، و دوستى بدان به نیکان بزرگوارى است براى نیکان، و دشمنى بدان با نیکان زینتى است براى نیکان، ودشمنى خوبان با بدان رسوایى است براى بدان.[21]

22. فروتنى نعمتى است که بر آن حسد نبرند.[22]

23. از ادب همان بس که آنچه را براى خود نمى پسندى، براى دیگران نیز مپسندى.[23]

24. دل نابخرد در دهان اوست، و دهان خردمند فرزانه در دل او.[24]

25. بهتر از زندگى آن چیز است که چون از دست دهى از زندگى بدت آید، و بدتر از مرگ آن چیزى است که چون بر سرت آید مرگ را دوست بدارى.[25]

/*--_--*//*--_--*//*--_--*//*-- احادیث امام حسن عسکری علیه السلام --*//*--_--*//*--_--*//*--_--*//*--_--*/

26. فرزند خردسالى که به پدر گستاخى کند، چون بزرگ شد عاق و ناسپاس او گردد.[26]

27. از بلاهاى کمر شکن، همسایه اى است که اگر کردار خوبى را بیند نهانش سازد،و اگر بدکردارى بیند آن را فاش سازد.[27]

28. کسى که با خدا مأنوس باشد، از مردم گریزان گردد.[28]

29. چه بد است آن بنده خدا که دورو و دو زبان است. در حضور برادرش او رامى ستاید، و در غیاب بدگوئیش مى کند. اگر عطایى به برادرش رسد حسد برد، واگر گرفتار گردد او را وانهد.[29]

30. هیچ عزیزى حق را واننهد جز این که خوار شود، و هیچ خوارى به حق نرود جزاین که عزیز شود.[30]

31. کسى که در طهارت شرعى خود از حد تجاوز کند، همچون کسى است که آن راباطل کرده است.[31]

32. هنگامى که قائم علیه السلام قیام کند، دستور به خرابى مناره ها و اتاقک هاى مخصوص پیش نمازها در مساجد دهد.[32]

33. رسیدن به خداوند متعال، سیر و سفرى است که جز با شب زنده دارى حاصل نگردد.[33]

/*--_--*//*--_--*//*--_--*//*-- احادیث امام حسن عسکری علیه السلام --*//*--_--*//*--_--*//*--_--*//*--_--*/

پی نوشت:


[1] بحار الانوار ج‌ 78، ص‌ 377.

[2] تحف‌ العقول‌، ص‌ 517.

[3] تحف العقول، ص 519.

[4] تحف العقول، ص 520.

[5] تحف العقول، ص 520.

[6] تحف العقول، ص 517.

[7] تحف العقول، ص 518.

[8] تحف العقول، ص 516.

[9] تحف العقول، ص 519.

[10] تحف العقول، ص 516.

[11] بحار الانوار، ج 78، ص 379.

[12] تحف العقول، ص 519.

[13] تحف العقول، ص 519.

[14] تحف العقول، ص 517.

[15] تحف العقول، ص 520.

[16] تحف العقول، ص 520.

[17] تحف العقول، ص 517.

[18] تحف العقول، ص 520.

[19] تحف العقول، ص 520.

[20] مسند الامام العسکرى علیه السلام، ص 289.

[21] تحف العقول، ص 517.

[22] تحف العقول، ص 520.

[23] مسند الامام العسکرى علیه السلام، ص 288.

[24] تحف العقول، ص 519..

[25] تحف العقول، ص 520.

[26] تحف العقول، ص 520.

[27] تحف العقول، ص 517.

[28] مسند الامام العسکرى علیه السلام، ص 287.

[29] تحف العقول، ص 518.

[30] تحف العقول، ص 520.

[31] تحف العقول، ص 520.

[32] الغیبه للشیخ الطوسی، ص 133.

[33] مسند الامام العسکرى علیه السلام. ص 290.

پدیدآورنده: 
Share