دوازده نکته قرآنی پیرامون انتخابات

انتخابات
ایمان و اسلام باوری، قرآن شناسی و سنت شناسی، عدالت محوری و تقوا مداری، توانایی بدنی و دشمن شناسی، زهد و ساده زیستی، و صداقت و مدیریت مکتبی، از اصلی ترین شرایط رئیس جمهور صالح در نظام اسلامی است.

دوازده نکته قرآنی پیرامون انتخابات

دوازده نکته قرآنی پیرامون انتخابات ؛ ایمان و اسلام باوری، قرآن شناسی و سنت شناسی، عدالت محوری و تقوا مداری، توانایی بدنی و دشمن شناسی، زهد و ساده زیستی، و صداقت و مدیریت مکتبی، از اصلی ترین شرایط رئیس جمهور صالح در نظام اسلامی است.

در آستانه فرا رسیدن دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و نیز پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا دوازده نکته قرآنی پیرامون انتخابات ذکر می گردد:

دوازده نکته قرآنی پیرامون انتخابات

دوازده نکته قرآنی پیرامون انتخابات

یکم: اعضای جامعه اسلامی که به عنوان «مؤمنین» شناخته می شوند و نیازی به عنوان «شهروند» ندارند، همواره با ایمان، حاکم و سرپرست خویش را بر می گزینند. نه تنها ایمان پذیرش فکری وجود خداست، بلکه مؤمن یک جا، نظام عقیدتی، نظام سیاسی، و نظام حقوقی حاکم بر زندگی خویش را با معیار الهی انتخاب می کند.

ایمان فقط تحوّلی از مقولة شناخت و باور در زندگی انسان نیست؛ مجموعه ای از شناخت، باور، محبّت و عمل است.

مؤمن، خدا را می شناسد، باور دارد، و به او محبت می ورزد. او را به عنوان ولی و حاکم و سرپرست شایستة انسان و جهان می شناسد و تنها او و نمایندگان او را به عنوان حاکمان مشروع و مفید در زندگی اجتماعی پذیر است. «اَللهُ وَلِی الَّذینَ آمَنُوا یُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ اِلَی النُّورِ»؛(1) «خداوند ولی کسانی است که ایمان آوردند. آنهارا از تاریکیها به سوی نور می برند.»

دوازده نکته قرآنی پیرامون انتخابات

دوم: پذیرش و گزینش افراد و اشخاصی در برابر خدا و در کنار او بدون اذن الهی، و قبول فرمان و سلطة آنان بدون دستور خداوند، نوعی شرک است که با ایمان همخوانی ندارد و عامل تسلط شیطان بر زندگی انسانهاست. «اِنَّما سُلطانُهُ عَلَی الَّذینَ یَتَوَلَّونَهُ وَ الَّذینَ هُم بِهِ مُشرِکونَ؛»(2) «تسلط او(شیطان) تنها بر کسانی است که او را به سرپرستی خود برگزیده اند، و آنها که نسبت به خدا شرک می-ورزند.»

دوازده نکته قرآنی پیرامون انتخابات

سوم: انتخاب رئیس جمهور و هر وکیل و وزیر و کارگزاری، به انگیزة تأمین نیازهای گوناگون اجتماعی صورت می گیرد، و انسان از دیگران انجام کاری را می خواهد که خود از انجام آن ناتوان است. نیازهای دفاعی، اقتصادی، معرفتی، اجتماعی و ... زیر بنای فکری گزینشها و انتخاب مسئولان و مدیران است.

در تفکر توحیدی، بشریت غیر از خدا، ولی (3)، نصیر(4)، شفیع(5)، نگهدارنده (6) و مرشد(7) و راهنمائی ندارد و می داند که از هیچ کس و هیچ نیرویی بدون حول و قوّه او، کاری ساخته نیست. بنابراین حاکم و ولی مطلق هستی اوست و قبل از هر کار باید نظر الهی را شناخت و خوشنودی او را در نظر گرفت.

دوازده نکته قرآنی پیرامون انتخابات

چهارم: ریاست جمهوری در تفکر اسلامی جدا از جایگاه ولایت و رهبری، سمتی دارای جایگاه عقیدتی و فقهی نیست؛ بلکه رئیس جمهور نقش معاون اول و وزیر حاکم و والی اصلی در امت اسلامی را ایفا می کند. از این رو شرط اوّل مشروعیت و صلاحیت رئیس جمهور، هماهنگی کامل با ولایت فقیه است. در این اندیشه ریاست جمهوری، جایگاه معاون، مشاور، یار و نزدیک ترین همکار اجرائی ولی فقیه را گرفته است و مجری سیاستها و رهنمودهای مصوّب رهبری و قوانین ابلاغ شده از سوی قوّه مقننّه کشور است.

پنجم: انسانها در تفکر قرآنی سه گروه اند:
1. مؤمنین و متقین؛
2. کفار و مشرکین؛
3. منافقان.

در انتخابات جامعة اسلامی که برای گزینش مدیران و مسئولان عالی جامعة اسلامی صورت می گیرد، هیچ کس حق ندارد به کفار و مشرکان و احیاناً منافقان رأی بدهد و نهاد شورای نگهبان نباید صلاحیت عقیدتی، اخلاقی و سیاسی کاندیداها را احراز کند و کفار و منافقان در جامعه اسلامی هرگز نباید به ریاست جامعه اسلامی چشم طمع بدوزند. ایمان با گزینش کفار و منافقان و پذیرش سلطه آنان بر جامعة اسلامی و حتی بر یک مؤمن سازگار نیست. (8)

دوازده نکته قرآنی پیرامون انتخابات

ششم: رئیس جمهور صالح در تفکر قرآنی شاخصهای معرفتی، اخلاقی، رفتاری و عقیدتی ویژه ای دارد، که بدون این ویژگیها، غاصب محسوب می شود.

ایمان و اسلام باوری، قرآن شناسی و سنت شناسی، عدالت محوری و تقوا مداری، توانایی بدنی و دشمن شناسی، زهد و ساده زیستی، و صداقت و مدیریت مکتبی، از اصلی ترین شرایط رئیس جمهور صالح در نظام اسلامی است.

دوازده نکته قرآنی پیرامون انتخابات

هفتم: همان گونه که هماهنگی وزرا با رئیس جمهور ضرورت دارد و زنجیرة مدیریت کشور باید همفکری و همکاری داشته باشند و مدیران کل با استانداران، و فرمانداران با استانداران همراهی و همدلی برقرار کنند، هماهنگی حاکمان و رهبری، و رئیس جمهور با نظام بخش انسان و جهان و آفرینندة آسمان و زمین ضروری و سرحلقة تمام هماهنگیها و توفیقهاست.
پیام آوران الهی نخستین حلقه های هماهنگی با اوامر الهی هستند، و پیشوایان معصوم: دومین حلقه در ارتباط با نبی گرامی اسلام صلی الله علیه وآله و فقیهان جامعه الشرائط سومین حلقه و رابط امّت اسلامی با پیشوایان پاک محسوب می شوند.

دوازده نکته قرآنی پیرامون انتخابات

هشتم: انتخابات به طور عام و انتخاب ریاست جمهوری، در تفکّر اسلامی، از یک سو حق مردم است و از دیگر سو وظیفه آنان، حضور در صحنه و شرکت در رأی گیری حق مردم و وظیفه ای فراگیر و همگانی است.

عقل و اندیشه حکم می کند هیچ کس نسبت به سرنوشت خویش بی تفاوت نباشد و عقل و فطرت و عدالت خواهی ایجاب می کند شایسته ترین فرد در جایگاه خدمت و کرسی ریاست امت اسلامی قرار گیرد. راه تشخیص صالح ترینها، عکس و فیلم زیباتر و تبلیغات بیشتر نیست؛ استواری در ایمان، سابقة جهاد، نشاط و کارایی، صلابت در پاسداری از ارزشها، و تقوا و عدالت محوری و ایثار و فداکاری و دانش و آگاهی، ترازوی ارزیابی انسانهاست.

دوازده نکته قرآنی پیرامون انتخابات

نهم: پس ازولی فقیه، مهم ترین مسئله در زندگی جامعه ما، ریاست جمهوری و قوة مجریة کشور است. امنیت، عدالت، استقلال، آزادی، اتحاد اجتماعی، رفاه و آسایش عمومی و تعالی فرهنگی تا حدود زیادی به مواضع و رفتار و عملکرد وی ارتباط دارد. شناسایی، گزینش، حمایت و یاری و نصرت «شایسته ترین فرد» برای تصدی این جایگاه، وظیفه ای عمومی است که پاسداری از حقوق و وظایف اجتماعی بدون این اقدام میسّر نیست.

دوازده نکته قرآنی پیرامون انتخابات

دهم: تفکیک رهبری معنوی از رهبری سیاسی فاجعه ای بزرگ است که سرانجام به خانه نشینی و انزوای قرآن و حضور و سلطة قوانین و معیارهای به اصطلاح جهانی در زندگی مسلمانان می انجامد.

هدایت فرهنگی از هدایت سیاسی تفکیک پذیر نیست، از این رو این تمرکز در ولی فقیه تبلور یافته است.

دوازده نکته قرآنی پیرامون انتخابات

یازدهم: در عصر غیبت معیارهای معروف و منکر و شاخص های صالح و ناصالح تغییر نکرده و نمی کند. ارزشها و احکام الهی جاودانه است و حلال و حرام نبوی تا قیام قیامت معتبر است.

رئیس جمهور و نماینده مجلس و هر مسئول نظام اسلامی باید در آغاز در ترازوی عقیدتی و زن شود، سپس با ترازوی اخلاق، رفتار و کردارش ارزیابی گردد، سپس تواناییهای علمی و فنّی وی مورد توجه قرار گیرد. دانش و تخصّص یک معیار است، ولی تنها معیار و نیز معیار اوّل نیست.

سوابق ارزشی در صورتی معتبر است که تداوم یابد. وگرنه در جهت مثبت و منفی میزان حال فعلی افراد است. داوطلبان را با میزان قرآن و عترت بسنجیم و شایسته ترین را برگزینیم.

دوازده نکته قرآنی پیرامون انتخابات

دوازدهم: ایجاد جامعه ای از اولیاء الله و تشکل جهانی حزب الله، هدف نهایی و عالی حکومت اسلامی است. اولیاء الله کسانی هستند که فرمان خدا بر تمام ابعاد زندگی آنان حاکم شده است. چشم و گوش و دهان و دست و پای آنان و حتی عواطف و احساسات و قلب و روح آنان تسلیم خداست و پیدایش چنین جامعه ای، از بزرگ ترین اهداف پیامبران و اولیای الهی است. رئیس جمهور و دیگر کارگزاران جامعه اسلامی باید رو بدین سمت و سو داشته باشند و موازین و معیارها و روشهای غربی و آرمانهای کفّار را در جامعة اسلامی پی گیری نکنند.

«وَ مَن یَتَوَلَّ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا، فَاِنَّ حِزبَ اللهِ هُمُ الغالِبُونَ»؛ (9) «و کسانی که ولایت خدا و پیامبر او و افراد با ایمان را بپذیرند، (پیروزند؛ زیرا) حزب (و جمعیت) خدا پیروز است.» ایمان و اسلام باوری، قرآن شناسی و سنت شناسی، عدالت محوری و تقوا مداری، توانائی بدنی و دشمن شناسی، زهد و ساده زیستی، و صداقت و مدیریت مکتبی، از اصلی ترین شرایط رئیس جمهور صالح در نظام اسلامی است.
پیروز و حزب الله کسی است که خدا و پیامبر و انسانهای با ایمان را به ولایت برگزیند. پیروزی در دنیا و فلاح در آخرت در گرو گزینش اولیای الهی است.

دوازده نکته قرآنی پیرامون انتخابات

بیشتر بخوانید:
ویژه نامه انتخابهای تمدن ساز / ویژه انتخابات
 تبیین وظایف مسئولان انتخابات در بيانات مقام معظم رهبری
نامزدهای انتخابات بخوانند + احادیث

پی نوشت دوازده نکته قرآنی پیرامون انتخابات :
1) بقره/ 256.
2) 2. نحل/ 100.
3) 3. انعام/ 70.
4) 4. شوری/ 31.
5) 5. انعام / 51.
6) 6. رعد/ 37.
7) 7. کهف/ 17.
8) 8. مائده/ 51 و 81.
9) 9. مائده / 56.

دوازده نکته قرآنی پیرامون انتخابات

دوازده نکته قرآنی پیرامون انتخابات
دوازده نکته قرآنی پیرامون انتخابات
پدیدآورنده: 
Share