اخلاص در اعمال و عبودیت الهى - آیت الله سعادت پرور

آیت الله سعادت پرور ( پهلوانی تهرانی )
اخلاص در اعمال و عبودیت الهى برشی از کتاب پندنامه سعادت مرحوم آیت الله حاج شیخ علی سعادت پرور پهلوانی تهرانی رضوان الله تعالی علیه است...

اخلاص در اعمال و عبودیت الهى - آیت الله سعادت پرور

اخلاص در اعمال و عبودیت الهى برشی از کتاب پندنامه سعادت مرحوم آیت الله حاج شیخ علی سعادت پرور پهلوانی تهرانی رضوان الله تعالی علیه است...

اخلاص در اعمال و عبودیت الهى - آیت الله سعادت پرور

۱- اى عزیزان من! در عبادات مقید باشید به کیف آن، نه کم.

۲- اى عزیزان من! اخلاص در اعمال را باید در پیشانى هر عملى قرار دهید.

۳- اى عزیزان من! هر عمل عبادى  که انجام مى دهید توجه داشته باشید چه مى گوئید [و] با که سخن مى گوئید.

۴- اى عزیزان من! چون مقصود از خلقت بشر شناختن حق تبارک و تعالى است [و] عبودیت نتیجه شناسائى است، لذا بر شما لازم است شناسائى حق را به عبادات ظاهره به جاى آورید تا شناسائى، حاصل شود، سپس عبودیت.

۵- اى عزیزان من! عبادات ظاهره البته انسان را از کارهاى ناشایسته باز مى دارد ولى اگر خلوص آن ها زیاده گردد مقرب تر گردد و مى تواند شما را به مقام عبودیت رساند.

۶- اى عزیزان من! اگر عمرى بى خلوص، اعمال خود را انجام دهید مثل حیوانى هستید که براى روغن کشى شب وروز دور خود مى چرخد، اما راهى طى نکرده باشد.

۷- اى عزیزان من! باید بدانید که حاصل این جهان خواب و خور و اعمال  دیگرى شبیه به آن ها بیش نیست، اما اگر از این خواب و خور نتیجه گیرى کنید به جائى مى رسید که ملائکه حیران شما گردند [و] عالم به فرمان شما [در] آید.

Share