اخلاق و عرفان

شرح دعای روز سی ام ماه رمضان , شرح دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان

شرح دعای روز 30 ماه رمضان از آیت الله مجتهدی (فیلم، صوت، متن)

شرح دعای روز بیست و نهم ماه رمضان , شرح دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان

شرح دعای روز 29 ماه رمضان از آیت الله مجتهدی (فیلم، صوت، متن)

شرح دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان , شرح دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان

شرح دعای روز 28 ماه رمضان از آیت الله مجتهدی (فیلم، صوت، متن)

شرح دعای روز بیست و هفتم ماه رمضان , شرح دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان

شرح دعای روز 27 ماه رمضان از آیت الله مجتهدی (فیلم، صوت، متن)

شرح دعای روز بیست و ششم ماه رمضان , شرح دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان

شرح دعای روز 26 ماه رمضان از آیت الله مجتهدی (فیلم، صوت، متن)

شرح دعای روز 25 ماه رمضان , شرح دعای روز بیست و پنجم ماه رمضان , شرح دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان

شرح دعای روز ۲۵ ماه رمضان از آیت الله مجتهدی (فیلم، صوت، متن)

شرح دعای روز 24 ماه رمضان , شرح دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان

شرح دعای روز 24 ماه رمضان از آیت الله مجتهدی (فیلم، صوت، متن)

شرح دعای روز 23 ماه رمضان از آیت الله مجتهدی (فیلم، صوت، متن)

شرح دعای روز 23 ماه رمضان از آیت الله مجتهدی (فیلم، صوت، متن)

شرح دعای روز بیست و دوم ماه رمضان , شرح دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان

شرح دعای روز بیست و دوم ماه رمضان از آیت الله مجتهدی (فیلم، صوت، متن)

شرح دعای روز بیست و یکم ماه رمضان , شرح دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان

شرح دعای روز بیست و یکم ماه رمضان از آیت الله مجتهدی (فیلم، صوت، متن)