نرم افزار کتاب غزوه احد

موضوع: 
نرم افزار کتاب غزوه احد اثری از مركز تحقيقات حج و تهیه کننده گی واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
نرم افزار کتاب غزوه احد

نرم افزار کتاب غزوه احد

نرم افزار کتاب غزوه احد اثری از مرکز تحقیقات حج و تهیه کننده گی واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

نرم افزار کتاب غزوه احد

مشخصات نرم افزار کتاب غزوه احد :

عنوان و نام پدیدآور : احد/ مرکز تحقیقات حج مشخصات نشر : تهران مشعر، ۱۳۸۱ شمسی.
مشخصات ظاهری : ص ۲۴
فروست : (مکه و مدینه مسجدالنبی بقیع احد)
شابک : 964-7635-11-7۵۵۰۰ریال ؛ 964-7635-11-7۵۵۰۰ریال ؛ 964-7635-11-7۵۵۰۰ریال ؛ 964-7635-11-7۵۵۰۰ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : چاپ دوم ۱۳۸۱
موضوع : غزوه احد
موضوع : شهیدان مسلمان -- سرگذشتنامه موضوع : زیارتنامه موضوع : زیارتگاههای اسلامی -- عربستان سعودی -- مکه موضوع : زیارتگاههای اسلامی -- عربستان سعودی -- مدینه شناسه افزوده : حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت مرکز تحقیقات رده بندی کنگره : BP۲۴/۴۵/الف ۳الف ۳۴
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۳۷
شماره کتابشناسی ملی : م ۸۱-۱۲۷۶۱
ص:1

عناوین اصلی نرم افزار کتاب غزوه احد شامل:

احد؛ شهداى احد؛ فضیلت زیارت حضرت حمزه و سایر شهداى احد

Share