نرم افزار و کتاب الغارات (ترجمه فارسی)

موضوع: 
خواندن این کتاب را به آنهایی که دوست دارند مطالعاتی پیرامون "حکومت علوی و وقایعی که امیرالمومنین علیه السلام با آن روبرو بود"، داشته باشند، توصیه می کنیم...
نرم افزار و کتاب الغارات (ترجمه فارسی)

نرم افزار و کتاب الغارات (ترجمه فارسی)

نرم افزار و کتاب الغارات (ترجمه فارسی) کاری از سری کارهای قائمیه اصفهان در قالبهای مختلف از قبیل (اندروید، پی دی اف، ورد، Epub)، خواندن این کتاب را به آنهایی که دوست دارند مطالعاتی پیرامون "حکومت علوی و وقایعی که امیرالمومنین علیه السلام با آن روبرو بود"، داشته باشند، توصیه می کنیم...

نرم افزار و کتاب الغارات (ترجمه فارسی)

عناوین اصلی نرم افزار و کتاب الغارات (ترجمه فارسی) شامل:

اشاره؛ فهرست مطالب؛ مقدمۀ مترجم؛ مدخل؛ بخش اوّل(آمدن علی علیه السّلام به کوفه پس از نبرد با خوارج - روش علی علیه السلام در بیت المال - رفتار علی علیه السلام با خود - کارگزاران و کارهای علی علیه السلام - از سخنان علی علیه السلام - خبر مصر - داستان مرج مرینا - کشته شدن محمد بن ابی حذیفه بن)؛ بخش دوّم (خبر عبد اللّه بن عامر حضرمی در بصره - تاختن ضحّاک بن قیس - سخن علی(علیه السلام)در باب شهادت خویش - حمله نعمان بن بشیر انصاری بر عین تمر و مالک بن کعب ارحبی - قضیۀ دومه الجندل - حملۀ سفیان بن عوف غامدی بر انبار - حملۀ یزید بن شجرۀ رهاوی بر مردم مکه - دربارۀ عیبجویان و دشمنان علی(علیه السلام) - کسانی که از علی(علیه السلام)جدا شدند - حرکت بسر بن ابی ارطاه و حمله و تاراج او بر مسلمانان و اهل)؛ حواشی بخش اوّل (توضیحات الفاظ و اشخاص و اماکن در بخش اول)؛ حواشی بخش دوّم(توضیحات الفاظ و اشخاص و اماکن در بخش دوم)؛ فهرست اعلام

نرم افزار و کتاب الغارات (ترجمه فارسی)

مشخصات نرم افزار و کتاب الغارات (ترجمه فارسی) :

سرشناسه: ث‍ق‍ف‍ی ، اب‍راه‍یم ب‍ن م‍ح‍م‍د، - ق ۲۸۳
‏عنوان قراردادی: [ال‍غ‍ارات (ف‍ارس‍ی )] - ابراهیم بن محمد ثقفی
‏عنوان و نام مولف: ت‍رج‍م‍ه ف‍ارس‍ی ال‍غ‍ارات / اب‍واس‍ح‍اق اب‍راه‍یم ب‍ن م‍ح‍م‍دب‍ن س‍ع‍یدب‍ن ه‍لال م‍ع‍روف ب‍ه اب‍ن ه‍لال ث‍ق‍ف‍ی ؛ ت‍رج‍م‍ه ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د آیت‍ی
‏مشخصات نشر: ت‍ه‍ران : وزارت ف‍ره‍ن‍گ و ارش‍اد اس‍لام‍ی ، س‍ازم‍ان چ‍اپ و ان‍ت‍ش‍ارات ، ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری: ۲۶۴ ص .ن‍م‍ون‍ه
‏شابک: ب‍ه‍ا:۶۰۰۰ ریال ؛ ب‍ه‍ا:۶۰۰۰ ریال
‏وضعیت فهرست نویسی: ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍ویس‍ی ق‍ب‍ل‍ی
‏یادداشت: ع‍ن‍وان ع‍طف : ال‍غ‍ارات .
‏یادداشت: ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه : ص . ۱۶
‏عنوان عطف: ال‍غ‍ارات .
‏عنوان دیگر:ال‍غ‍ارات (ف‍ارس‍ی )
‏موضوع: علی بن ابی طالب (علیهما السلام)، ام‍ام اول ، ۲۳ ق‍ب‍ل از ه‍ج‍رت - ۴۰ق . -- ج‍ن‍گ‍ه‍ا
‏موضوع: علی بن ابی طالب (علیهما السلام)، ام‍ام اول ، ۲۳ ق‍ب‍ل از ه‍ج‍رت - ۴۰ق . -- اص‍ح‍اب
‏موضوع: م‍ع‍اویه ب‍ن اب‍ی س‍ف‍یان ، خ‍ل‍یف‍ه ام‍وی ، ۲۰ ق‍ب‍ل از ه‍ج‍رت - ق ۶۰
‏شناسه افزوده: آیت‍ی ، ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د، ۱۳۰۵ - ، م‍ت‍رج‍م
‏شناسه افزوده: ایران . وزارت ف‍ره‍ن‍گ و ارش‍اد اس‍لام‍ی . س‍ازم‍ان چ‍اپ و ان‍ت‍ش‍ارات
‏رده بندی کنگره: BP۳۷/۹‭/ث ۷غ ۲۰۴۱ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی: ۲۹۷/۹۵۱
‏شماره کتابشناسی ملی: ‭م ۷۵-۳۹۸۱
ص : 1

 

یادداشت: کتابی که شهید حاج‌ قاسم‌ سلیمانی خواندن آن را به شیعیان توصیه کردند.
دلیل این توصیه را هم اظهارنظر آگاهانه و بدون تعصبات فردی برای استمرار حکومت حضرت علی علیه‌السلام بیان کردند.

Share