تفسیر آیه ۸ سوره بلد با موضوع قضاوت/ دکتر جواد فروغی

لیست
  • تفسیر آیه ۸ سوره بلد با موضوع قضاوت / دکتر جواد فروغی
موضوع: 
خداوند چشم را با ظرافت تمام آفریده است، اما چشمی که با این ظرافت کار می کند گاهی خطا می کند؛ سراب می بیند و یا استخر عمیق را کم عمق می بیند.

تفسیر آیه ۸ سوره بلد با موضوع قضاوت/ دکتر جواد فروغی

جواد فروغی، قاری بین المللی کشور: خداوند چشم را با ظرافت تمام آفریده است، اما چشمی که با این ظرافت کار می کند گاهی خطا می کند؛ سراب می بیند و یا استخر عمیق را کم عمق می بیند. انسان با شنیدن یک حرف و یا دیدن ظاهر فردی نباید به قضاوت بپردازد چون خطا ممکن است.

پدیدآورنده: 
Share