یک فرمول برای اینکه بتونیم برای امام زمان "عج" ویژه باشیم!/ استاد محمد شجاعی

لیست
  • یک فرمول برای اینکه بتونیم برای امام زمان "عج" ویژه باشیم! / استاد محمد شجاعی
چطور بعضی ها برای امام زمان عج ویژه می شن و ره صدساله رو یک شبه طی می کنند ؟

یک فرمول برای اینکه بتونیم برای امام زمان "عج" ویژه باشیم!/ استاد محمد شجاعی

یک فرمول ، یا شاید یک راز بزرگ : برای اینکه؛ هرکدوم از ما بتونیم برای امام زمان "عج" ویژه باشیم!

چطور بعضی ها ویژه می شن و ره صدساله رو یک شبه طی می کنند...

Share